Kolejny projekt zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej dotyczący m.in. znaków towarowych

Drodzy Czytelnicy, jeszcze końcem ubiegłego roku pojawił się nowy projekt ustawy nowelizującej ustawę Prawo własności przemysłowej odnoszącej się m.in. do ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych w Polsce.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt zawierający modyfikacje przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, można zapoznać się z nim tutaj.

Wśród najważniejszych dla mnie zmian wymienić mogę przeze wszystkim modyfikację definicji znaku towarowego zawartą w art. 120 ustawy. Obecnie znak towarowy musi nadawać się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy oraz możliwe musi być przedstawienie zgłaszanego oznaczenia w formie graficznej. W proponowanej zmianie art. 120 ustawy zmianie ulega wymóg graficznego przedstawienia oznaczenia w miejsce przedstawienia go w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znak. Jest to efekt konieczności dostosowania polskich przepisów krajowych do przepisów unijnych, co wynika z ostatnio zmienianej dyrektywy w zakresie ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej (również inne kraje będące członkami UE muszą dostosować swoje przepisy w tym zakresie).

Projekt ustawy nowelizującej zawiera jeszcze wiele innych propozycji, jednak będą one już przedmiotem odrębnego wpisu na blogu.

Czytelniku, jeśli interesuje Cię tematyka ochrony znaków towarowych to możesz wrócić do moich wcześniejszych wpisów na blogu:

https://blogmlampart.wordpress.com/2016/02/19/dlaczego-warto-chronic-swoj-znak-towarowy/

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/11/07/czy-warto-uwazac-na-propozycje-uslug/

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/08/19/ile-kosztuje-rejestracja-znaku-towarowego-w-polsce/

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/03/01/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-rejestrow-prowadzonych-przez-uprp/

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/06/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-dokonywania-i-rozpatrywania-zgloszen-znakow-towarowych-obowiazuje-juz-od-grudnia-2016-r/

https://blogmlampart.wordpress.com/2016/11/14/nowe-oplaty-zwiazane-z-ochrona-wzorow-przemyslowych-i-znakow-towarowych/

https://blogmlampart.wordpress.com/2016/07/06/znaki-certyfikujace-od-1-pazdziernika-2017-r/

https://blogmlampart.wordpress.com/2016/04/15/od-dzis-obowiazuja-nowe-przepisy-ustawy-prawo-wlasnosci-przemyslowej-dotyczace-znakow-towarowych/

https://blogmlampart.wordpress.com/2016/02/28/jedno-z-ograniczen-prawa-wylacznego-do-znaku-towarowego/

 

 

 

Reklamy

Wpisy na blogu marzec-czerwiec 2017 r.

Drodzy Czytelnicy, aby zaoszczędzić Wasz czas, od 2017 r. postanowiłam co pewien czas robić spis wpisów jakie ukazały się na blogu Kancelarii (wiem, że początkowo planowałam robić to co 2 miesiące, ale nie zawsze wszystko wychodzi tak jak sobie to zaplanujemy).

W okresie marzec – czerwiec pisałam o:

 1. nowym rozporządzeniu w sprawie rejestrów prowadzonych przez UPRP
 2. tym do czego ma prawo policjant w postępowaniu dyscyplinarnym
 3. nowym blogu dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów
 4. orzeczeniu Sądu Najwyższego w sprawie terminu wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów
 5. zmianach w prawie – modyfikacji odpowiedzialności karnej w zakresie niepłacenia alimentów
 6. dniu dziecka a kontaktach z dzieckiem
 7. zmianach w prawie prasowym
 8. nowelizacji art. 209 Kodeksu karnego
 9. o kontaktach z dzieckiem w dniu dziecka
 10. nowych zasadach odpowiedzialności inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia
 11. zarządzie wspólnoty mieszkaniowej

Życzę udanej lektury, a kolejne wpisy pojawią się wkrótce. Wiem, że jest okres wakacji, urlopy i te sprawy, ale tutaj na blogu wakacji nie będzie, zbyt wiele mamy zmian w prawie, aby je zlekceważyć.

Nowe zasady odpowiedzialności inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia

Drodzy Czytelnicy,
od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje znowelizowana treść art.  647¹ Kodeksu cywilnego odnoszącego się do określenia zasad odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych.
Po wprowadzonej zmianie inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę ww. wynagrodzenia z tytułu wykonanych przez podwykonawcę robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót.
Inwestor nie będzie jednak odpowiadał solidarnie, jeśli w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zarówno zgłoszenie, jak i sprzeciw powinny zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Ponadto, zgłoszenie inwestorowi nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. Taka umowa musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W powołanym wyżej przepisie Kodeksu cywilnego uregulowano także kwestię wysokości wynagrodzenia podwykonawcy, za zapłatę którego inwestor ponosi odpowiedzialność.
W związku z tymi zmianami należy zwracać szczególną uwagę w przypadku podejmowania się wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę, tak aby zabezpieczył swoje interesy związane z zapłatą wynagrodzenia za wykonane prace.

Zmiany w prawie prasowym coraz bliżej

Drogi Czytelniku, nie tak dawno jak 3 miesiące temu pisałam o projekcie zmian w prawie prasowym (post możesz przeczytać tutaj). Prace trwają nadal, jednak są już na dalszym stadium. Cały proces legislacyjny można śledzić tutaj).

Dlaczego proponowane zmiany są tak istotne? Chociażby z tego względu, że obecnie obowiązujące przepisy w zakresie autoryzacji nie są zgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka.

W 2011 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Wizerkaniuk przeciwko Polsce (skarga nr 18990/05), który dotyczył zarzutu naruszenia przepisu art. 10 Konwencji i odnosił się krytycznie do autoryzacji uregulowanej w ustawie prawo prasowe. Więcej o tym wyroku można przeczytać np. tutaj.

Czekam dalej na ostateczną treść ustawy nowelizacyjnej.

Zmiany w prawie – modyfikacje odpowiedzialności karnej w zakresie niepłacenia alimentów

Drogi Czytelniku, pozostając nadal w temacie alimentów, wyjaśniam, że brak ich płacenia może powodować odpowiedzialność karną. Obecnie zagadnienie to reguluje art. 209 Kodeksu karnego.

Zgodnie z tym przepisem kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Brak płacenia alimentów jest więc czynem podlegającym odpowiedzialności karnej.

W tym przypadku – art. 209 Kodeksu karnego – ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Ponadto, jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.

Warto zwrócić uwagę, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewiduje zmianę także art. 209 Kodeksu karnego. Wprowadza modyfikacje zmierzające do zwiększenia efektywności płacenia alimentów. Projekt dostępny jest tutaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1193

Wrócimy do tego zagadnienia, gdy zmienione przepisy wejdą w życie.

Projekt zmian prawa prasowego w zakresie autoryzacji wypowiedzi

Drogi Czytelniku, niedawno na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy nowelizującej ustawę Prawo prasowe.

Proponowane zmiany możesz prześledzić tutaj.

Wśród tych zmian najważniejsza to modyfikacja przepisów dotyczących autoryzacji wypowiedzi. Zgodnie z proponowanymi zmianami dziennikarz nie będzie mógł odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana. Wprowadzone mają zostać terminy w jakich powinna nastąpić autoryzacja wypowiedzi.

Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej osoba udzielająca informacji powinna dokonać autoryzacji wypowiedzi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin w przypadku dzienników oraz 3 dni w przypadku czasopism (chyba że strony umówią się inaczej).

Jestem ciekawa jaki będzie ostateczny kształt zmian, jakie zaproponowane zostały do ustawy Prawo prasowe. Będę śledzić sprawę i mam nadzieję napisać o finale procesu legislacyjnego jak tylko będzie to już możliwe.

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOKONYWANIA I ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ ZNAKÓW TOWAROWYCH OBOWIĄZUJE JUŻ OD GRUDNIA 2016 R.

Drogi Czytelniku, w sierpniu pisałam o projekcie nowego rozporządzenia w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, którego wprowadzenie podyktowane było m.in. nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej jaka weszła w życie 15 kwietnia 2016 r. w zakresie znaków towarowych.

Wcześniejszy post o projekcie dostępny jest tutaj.

Obecnie, od 24 grudnia 2016 r. (Wigilia, co za wyczucie czasu!), obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, wśród którego przepisów znajdują się rozwiązania dotyczące zgłoszenia znaku, rozpatrywania znaku, ogłoszeń w Biuletynie Urzędu Patentowego, czy postępowania w sprawie uznawania na terytorium Polski ochrony międzynarodowych znaków towarowych.

W rozporządzeniu znalazły się wreszcie przepisy dotyczące publikacji informacji o znaku towarowym poprzedzającej ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego.

Informacja ta, zgodnie z rozporządzeniem, ujawniana jest w bazie danych dostępnej osobom trzecim na stronie internetowej Urzędu Patentowego. W informacji tej ujawnia się m.in. numer zgłoszenia znaku towarowego i datę tego zgłoszenia oraz określenie znaku towarowego.

Ta baza to Register Plus dla znaków towarowych. Informacja o zgłoszeniu znaku towarowego ujawniana jest w tej bazie w terminie do 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Niebawem nowe wysokości opłat związane z ochroną m.in. znaków towarowych

Od czerwca 2016 r. prowadzone były prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Całość prac związanych z projektem dostępna jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Obecnie projekt został skierowany do podpisu Prezesa Rady Ministrów.

W zakresie ochrony znaków towarowych należy zwrócić uwagę na nową wysokość opłaty za wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego – jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, to opłata ta wynosić będzie 600 zł. Całość opłat dotyczących ochrony znaków towarowych zawartych w projekcie dostępna jest tutaj.

Zmiany te podyktowane są przede wszystkim nowelizacjami ustawy Prawo własności przemysłowej jakie weszły w życie w 2015 i 2016 r. O niektórych modyfikacjach pisałam już wcześniej:

OD DZIŚ OBOWIĄZUJĄ NOWE PRZEPISY USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ DOTYCZĄCE ZNAKÓW TOWAROWYCH

OD 1 GRUDNIA 2015 R. ZMIANY DOTYCZĄCE KUMULATYWNEJ OCHRONY WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

KOLEJNY PROJEKT ZMIAN USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

CZY ZMIANIE ULEGNIE MODEL POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA OCHRONY ZNAKOM TOWAROWYM?

Znaki certyfikujące od 1 października 2017 r.

Od 1 października 2017 r. obowiązywać będą kolejne zmiany w przepisach unijnych dotyczących ochrony znaków towarowych. Wśród tych zmian wprowadzony zostanie tzw. unijny znak certyfikujący.

Taki znak to unijny znak towarowy określony jako taki w momencie zgłoszenia i który pozwala odróżnić towary lub usługi, które zostały certyfikowane przez właściciela znaku pod względem materiału, sposobu produkcji towarów lub świadczenia usług, jakości, dokładności lub innych właściwości, z wyjątkiem pochodzenia geograficznego, od towarów i usług, które nie są w ten sposób certyfikowane. Każda osoba fizyczna lub prawna – w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa publicznego – będzie mogła zgłosić unijny znak certyfikujący, pod warunkiem że taka osoba nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów lub usług tego samego rodzaju co towary i usługi certyfikowane. Co więcej, zgłaszający unijny znak certyfikujący będzie musiał przedłożyć regulamin używania znaku certyfikującego w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia. Regulamin używania – według założeń rozporządzenia nr 207/2009 – wskazywać powinien osoby uprawnione do używania znaku, właściwości, które mają być certyfikowane znakiem, sposób badania tych właściwości przez organ certyfikujący oraz sposób nadzorowania przez ten organ używania znaku, a także warunki używania znaku, w tym sankcje.

Powrócę jeszcze do tej tematyki w stosownym czasie 🙂

Nowa nazwa urzędu, nowe zagrożenia

Od wczoraj dotychczasowy OHIM (Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Znaki Towarowe i Wzory) posiada nową nazwę – EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej). Pisałam o tym tutaj:

EUIPO

W związku z wprowadzonymi zmianami EUIPO na swojej stronie internetowej ostrzega o możliwości zaistnienia przypadku wykorzystania okresu zmiany nazwy urzędu i wysyłaniem w związku z tym przez różne podmioty wezwań, czy faktur do zapłaty w zakresie ochrony znaków towarowych (zob. tutaj). Należy na takie przypadki zwrócić szczególną uwagę. Jak podaje EUIPO  na swojej stronie internetowej – w razie wątpliwości co do otrzymanej korespondencji można skontaktować się bezpośrednio  z urzędem wysyłając e-mail na:

 information@euipo.europa.eu

Nie zaszkodzi też spytać swojego prawnika 😉

Warto także, nie tylko ze względu na zmianę nazwy urzędu, zwracać uwagę na przysyłaną korespondencję. Na stronie internetowej EUIPO dostępny jest obszerny dokument, w którym wymienione zostały przykładowe faktury wprowadzające w błąd. Znajdziesz je tutaj:

Przykłady faktur wprowadzających w błąd.