Jak egzekwować alimenty na rzecz dziecka?

Drodzy Czytelnicy, dzisiaj zajmiemy się zagadnieniem związanym z egzekucją alimentów. Często zdarza się, że uzyskanie wyroku sądowego, czy nawet ugody sądowej w przedmiocie alimentów na rzecz dziecka wiele nie daje, jeśli rodzic zobowiązany do zapłaty alimentów na rzecz własnego dziecka nie chce czynić tego dobrowolnie (a bywa i tak). A dziecko przecież z dnia na dzień ma kolejne bieżące potrzeby.

W sprawach o alimenty jest o tyle łatwiej, że tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu i również w ten sposób doręcza tytuł wykonawczy wierzycielowi. Nie trzeba więc występować osobno o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi w sprawie o alimenty. Z praktycznego punktu widzenia warto w pozwie o alimenty wskazać od razu PESEL dziecka i rodzica, od którego żądamy alimentów, ponieważ sąd i tak będzie musiał zamieścić ten numer w klauzuli wykonalności.

Gdy wierzyciel otrzyma już tytuł wykonalności z sądu, to w przypadku braku dobrowolnej zapłaty alimentów przez dłużnika pozostaje skierowanie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika, do którego to pisma należy dołączyć uzyskany z sądu tytuł wykonawczy. Wierzyciel alimentacyjny nie musi ponosić kosztów związanych ze skierowaniem wniosku o egzekucję, w tym zakresie korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych.

Należy zwrócić uwagę, że od 31 maja 2017 r. obowiązuje znowelizowany przepis art. 209 Kodeksu karnego przewidujący odpowiedzialność karną za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Więcej można przeczytać na ten temat w tym miejscu.

Reklamy

Czy w postępowaniu w sprawie ustalenia kontaktów z dzieckiem warto wnosić o zabezpieczenie?

Drodzy Czytelnicy, dzisiaj powrócimy do tematu uregulowania kontaktów z dzieckiem. Temat ten poruszany był już przeze mnie na blogu (zakładka Prawo rodzinne). Warto jednak zwrócić uwagę na to jak wyglądają kontakty z dzieckiem do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie ustalenia kontaktów z dzieckiem.

Czy w tym czasie obowiązują jakiekolwiek reguły związane z ustaleniami co do kontaktów z dzieckiem? Skrótowo ujmując – dopóki sąd nie wypowie się w tym zakresie to rodzice sami ustalają te reguły.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym każdy z rodziców ma równe prawo (i obowiązek) utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Bywa tak, że w praktyce reguły te są nierówne, a jedno z rodziców bezpodstawnie pozbawiane jest możliwości utrzymywania kontaktu z własnym dzieckiem. Jeżeli rodzice nie żyją razem, to konsekwencją tego jest to, że jeden z rodziców będzie najczęściej mniej czasu spędzał z własnym dzieckiem. Życie 🙂

Co zrobić, aby w trakcie postępowania o ustalenie kontaktów określić już pewne zasady tych kontaktów?

Warto złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania. Sąd na wniosek rodzica ubiegającego się o zabezpieczenie ustali kontakty w tym czasie.

Można także wnosić o zabezpieczenie wykonywania kontaktów w czasie postępowania w sprawie ustalenia kontaktów. W pierwszej kolejności sąd może orzec o zabezpieczeniu poprzez zagrożenie zapłatą określonej sumy pieniężnej.

Rozwiązania te może nie są do końca idealne, ponieważ w sprawach rodzinnych często czynnik ludzki ma większe znaczenie, ale pozwalają na ustalenie pewnych zasad w sprawach kontaktów z dzieckiem i ich egzekwowanie na drodze sądowej.

Dodać trzeba, że sprawy wykonywania kontaktów z dzieckiem nie można skierować do komornika – po pierwsze nie ma takiego trybu, a po drugie trudno prowadzić „egzekucję” kontaktów z własnym dzieckiem i stosować element przymusu.

Drodzy Czytelnicy, jeśli chcecie o coś spytać w zakresie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem to proszę o pytania w komentarzach do wpisu.

Wpisy na blogu marzec-czerwiec 2017 r.

Drodzy Czytelnicy, aby zaoszczędzić Wasz czas, od 2017 r. postanowiłam co pewien czas robić spis wpisów jakie ukazały się na blogu Kancelarii (wiem, że początkowo planowałam robić to co 2 miesiące, ale nie zawsze wszystko wychodzi tak jak sobie to zaplanujemy).

W okresie marzec – czerwiec pisałam o:

 1. nowym rozporządzeniu w sprawie rejestrów prowadzonych przez UPRP
 2. tym do czego ma prawo policjant w postępowaniu dyscyplinarnym
 3. nowym blogu dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów
 4. orzeczeniu Sądu Najwyższego w sprawie terminu wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów
 5. zmianach w prawie – modyfikacji odpowiedzialności karnej w zakresie niepłacenia alimentów
 6. dniu dziecka a kontaktach z dzieckiem
 7. zmianach w prawie prasowym
 8. nowelizacji art. 209 Kodeksu karnego
 9. o kontaktach z dzieckiem w dniu dziecka
 10. nowych zasadach odpowiedzialności inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia
 11. zarządzie wspólnoty mieszkaniowej

Życzę udanej lektury, a kolejne wpisy pojawią się wkrótce. Wiem, że jest okres wakacji, urlopy i te sprawy, ale tutaj na blogu wakacji nie będzie, zbyt wiele mamy zmian w prawie, aby je zlekceważyć.

Upadłość konsumencka sposobem na długi – uwagi ogólne

Witam Czytelniku przy kolejnej kawie i kolejnym dniu pracy 🙂

Dzisiaj napiszę kilka słów o problematyce upadłości konsumenckiej, która od kilku lat pomaga osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej w wyjściu ze swoich długów. O początkach tzw. upadłości konsumenckiej pisałam już kiedyś na tym blogu:

Upadłość konsumencka – kilka słów wstępu.

Upadłość konsumencka uregulowana jest obecnie w ustawie Prawo upadłościowe. Dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej konieczne jest złożenie przez dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej wniosku o ogłoszenie upadłości.

Od 2016 r. złożenie takiego wniosku jest znacznie uproszczone – wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na specjalnym formularzu, w którym określone jest co powinno znaleźć się w takim wniosku. Opłata za taki wniosek nie jest aż tak kosztowna – kiedyś wynosiła 200 zł, obecnie 30 zł*.

Dla złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wystarczy, że dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. To sąd będzie oceniał, czy w danym przypadku możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sprawy te rozpatruje sąd upadłościowy.

Ważne jest jednak to, że sąd nie ogłosi upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Sąd co do zasady może nie ogłosić też upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne. Nie oznacza to jednak, że nie należy składać wniosku o ogłoszenie upadłości.

O tym jak wygląda sytuacja prawna dłużnika o ogłoszeniu upadłości napiszę w dalszych postach, najpierw przyjrzyjmy się zasadom związanym z ogłoszeniem upadłości.

*przed składaniem wniosku z ostrożności należy sprawdzić aktualną wysokość opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Dzień Ojca a kontakty ojca z dzieckiem

Witam wszystkich Czytelników w tym szczególnym dniu! Przede wszystkim ojcom życzę wszystkiego najlepszego z okazji ich Święta.

Nie zawsze rodzina żyje razem, jak wiadomo różnie w życiu bywa 🙂 Jeżeli rodzice żyją w rozłączeniu to najczęściej istnieje potrzeba uregulowania kontaktów z dzieckiem na drodze sądowej, jeżeli rodzice nie potrafią dostatecznie porozumieć się w tym zakresie dobrowolnie. Przypominam, że sądowe orzeczenie w sprawie uregulowania kontaktów, jak wynika z orzecznictwa, daje minimalne gwarancje ustalenia kontaktów z dzieckiem w sposób określony w tym orzeczeniu. Czy jednak możliwe są odstępstwa od tego co ustalił sąd? Tak! Jeżeli oboje rodziców zgodzi się na dodatkowe spotkania, czy na dodatkowe telefony, dodatkowe e-maile itp. (w zależności od treści orzeczenia), to nie ma przeszkód aby kontakty były częstsze niż określone w orzeczeniu. Można więcej, ale nie można mniej niż określone w orzeczeniu, co powinno być oczywiste.

Droga Mamo i drogi Tato, nawet jeśli w tym szczególnym dniu – Dniu Ojca – nie zostały ustalone sądownie kontakty osobiste, czy telefoniczne ojca z dzieckiem, to można uczynić odstępstwo od orzeczenia sądowego i pozwolić na spotkanie z dzieckiem lub wykonanie telefonu. Dlaczego warto? Dlatego, że takie spotkania, czy telefony właśnie w tym szczególnym dniu budują jeszcze bardziej więź rodzicielską i są korzystne dla dobra dziecka. Warto wzajemne uprzedzenia „schować do kieszeni”. Ponadto, po prostu jest to miłe i dla dziecka i dla ojca 🙂 Poza tym, jeśli w tym dniu większość dzieci składa życzenia swoim tatusiom, to czy warto pozbawiać tego prawa dzieci, które nie mieszkają z ojcem w wyniku życia w rozłączeniu i takiego uregulowania sytuacji rodzinnej przez sąd? Drodzy rodzice, warto sobie szczerze na to pytanie odpowiedzieć.

Stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie – uchwała SN

Sąd Najwyższy w dniu 11 czerwca 2015 r. wydał uchwałę w składzie 7 sędziów (sygn. III CZP 112/14), w której rozstrzygnął kwestię budzącą wątpliwości w dotychczasowym orzecznictwie, a mianowicie, czy sąd może z urzędu stwierdzić nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie na rzecz osoby, która o to nie wnosiła.

Uchwała dotycząca tego zagadnienia prawnego została wydana przez Sąd Najwyższy na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2014 r., w którym przedstawiono wątpliwości prawne w powyżej wskazanym zakresie.

Wniosek ten dostępny jest na stronie internetowej SN:

Uzasadnienie wniosku

Sąd Najwyższy w ww. uchwale w składzie 7 sędziów przyjął, iż:

„​Stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości może nastąpić tylko na rzecz osoby wskazanej przez wnioskodawcę lub innego uczestnika postępowania.”

Przypominam, że przepisy Kodeksu cywilnego przewidują możliwość nabycia własności nieruchomości m.in. przez zasiedzenie przy spełnieniu pewnych warunków, czyli posiadanie samoistne nieruchomości nieprzerwanie przez określony okres czasu (obecnie 20 lat w dobrej wierze, 30 lat w złej wierze). Nabycie własności nieruchomości następuje wtedy z mocy prawa wskutek upływu czasu. Nie oznacza to jednak, że sąd z urzędu może wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia nieruchomości przez zasiedzenie. Jak wynika z ostatnio podjętej przez Sąd Najwyższy uchwały sąd może stwierdzić zasiedzenie własności nieruchomości tylko na rzecz osoby wskazanej przez wnioskodawcę lub innego uczestnika postępowania. Aby uzyskać stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia należy złożyć do sądu stosowny wniosek w trybie przepisów postępowania cywilnego. Warto o tym pamiętać ze względu na konieczność dbania o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości i jego ujawnienie w księdze wieczystej.