Życzenia Świąteczne

Drodzy Czytelnicy,

z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę radości, spokoju, czasu spędzonego w rodzinnym gronie oraz wiele uśmiechu, z dala od problemów prawnych 🙂

Nowy, odrębny blog o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów…

Drogi Czytelniku, dzisiaj będzie krótko i treściwie, w końcu za chwilę mamy weekend 🙂

Już wcześniej postanowiłam rozpocząć tworzenie nowego bloga o dość szczegółowej tematyce, a mianowicie odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów.

Więcej wpisów na ten temat nie mam zamiaru publikować na „starym” blogu. Tutaj możesz wkrótce spodziewać się nowych wpisów dotyczących prawa rodzinnego oraz prawa procesowego, ponieważ praktyka sądowa dostarczyła mi kilka tematów, o których warto napisać 😉

W końcu udało mi się założyć nowego bloga dotyczącego problematyki odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów. Wszystko na ten temat w jednym miejscu. Zapraszam do jego lektury tutaj. Daj mi jednak czas, a obiecuję, że wpisów będzie coraz więcej.

Do czego ma prawo policjant w postępowaniu dyscyplinarnym?

Drogi Czytelniku, nie tak dawno pisałam o postępowaniu dyscyplinarnym policjantów, o czym możesz przeczytać tutaj:

Postępowanie dyscyplinarne policjantów

Teraz przyszedł czas na wyjaśnienie do czego policjant (jako obwiniony) w postępowaniu dyscyplinarnym ma prawo.

Każdy policjant, wobec którego prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne, powinien wiedzieć jakie przysługują mu prawa.

Policjant w toku postępowania dyscyplinarnego ma prawo do:

  • odmowy składania wyjaśnień;
  • zgłaszania wniosków dowodowych;
  • przeglądania akt postępowania dyscyplinarnego oraz sporządzania z nich notatek (o ile rzecznik dyscyplinarny nie odmówi dostępu do akt ze względu na dobro postępowania dyscyplinarnego);
  • ustanowienia obrońcy, którym może być policjant, adwokat albo radca prawny;
  • wnoszenia do przełożonego dyscyplinarnego zażaleń na postanowienia w toku postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego w terminie 3 dni od dnia doręczenia i w przypadkach wskazanych w ustawie.

Nie trzeba więc pozostawać bezczynnym w swojej sprawie, ale można skorzystać z praw, jakie gwarantuje policjantowi ustawa. Do przeglądania akt postępowania dyscyplinarnego ma prawo także obrońca policjanta.

Nowe rozporządzenie w sprawie rejestrów prowadzonych przez UPRP

Drogi Czytelniku, od 19 stycznia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie określa m.in. sposób prowadzenia aktualnie 7 rejestrów – rejestru patentowego, rejestru dodatkowych praw ochronnych, rejestru wzorów użytkowych, rejestru wzorów przemysłowych, rejestru znaków towarowych, rejestru oznaczeń geograficznych oraz rejestru topografii układów scalonych.

Rejestry prowadzone są w celu dokonywania wpisów o stanie prawnym udzielonych praw. Do rejestru wpisuje się także m.in. udzielenie licencji na korzystanie ze znaku towarowego, co istotne jest dla licencjobiorcy i osób trzecich.

Obecnie rejestry prowadzone są w formie ksiąg rejestrowych lub w postaci elektronicznej. Każde udzielone przez Urząd Patentowy prawo do patentu, czy znaku towarowego musi zostać wpisane w odpowiednim rejestrze.

Wpisy na blogu styczeń-luty 2017 r.

Drogi Czytelniku, aby zaoszczędzić Twój czas postanowiłam co dwa miesiące robić spis wpisów jakie ukazały się na blogu Kancelarii.

W okresie od stycznia i lutego 2017 r. pisałam o:

1. Wizycie inspektora pracy

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/01/16/wizyta-inspektora-pracy-bez-uprzedzenia/

2. Zmianach w wydawaniu Biuletynu Urzędu Patentowego

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/01/23/zmiany-wydawania-biuletynu-urzedu-patentowego/

3. Postępowaniu dyscyplinarnym policjantów

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/01/30/postepowanie-dyscyplinarne-policjantow/

4. Nowym rozporządzeniu w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/06/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-dokonywania-i-rozpatrywania-zgloszen-znakow-towarowych-obowiazuje-juz-od-grudnia-2016-r/

5. Upadłości konsumenckiej

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/07/upadlosc-konsumencka-sposobem-na-dlugi-uwagi-ogolne/

6. Formie wypowiedzenia umowy

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/15/forma-wypowiedzenia-umowy-ma-znaczenie/

7. Projekcie zmian w prawie prasowym

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/22/projekt-zmian-prawa-prasowego-w-zakresie-autoryzacji-wypowiedzi/

Życzę udanej lektury. Kolejne wpisy wkrótce.

Projekt zmian prawa prasowego w zakresie autoryzacji wypowiedzi

Drogi Czytelniku, niedawno na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy nowelizującej ustawę Prawo prasowe.

Proponowane zmiany możesz prześledzić tutaj.

Wśród tych zmian najważniejsza to modyfikacja przepisów dotyczących autoryzacji wypowiedzi. Zgodnie z proponowanymi zmianami dziennikarz nie będzie mógł odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana. Wprowadzone mają zostać terminy w jakich powinna nastąpić autoryzacja wypowiedzi.

Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej osoba udzielająca informacji powinna dokonać autoryzacji wypowiedzi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin w przypadku dzienników oraz 3 dni w przypadku czasopism (chyba że strony umówią się inaczej).

Jestem ciekawa jaki będzie ostateczny kształt zmian, jakie zaproponowane zostały do ustawy Prawo prasowe. Będę śledzić sprawę i mam nadzieję napisać o finale procesu legislacyjnego jak tylko będzie to już możliwe.

Forma wypowiedzenia umowy ma znaczenie

Drogi Czytelniku, dzisiaj kilka słów na temat formy wypowiedzenia umowy po zmianach jakie zaszły w przepisach prawa w ciągu ostatnich miesięcy.

Większość ludzi zapewne przyzwyczaiła się do wypowiadania umów w formie pisemnego oświadczenia. Nic w tym dziwnego. Jednak z dniem 8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie formy czynności prawnej, wyróżniając tzw. formę dokumentową. Jest to efekt,a raczej potrzeba dotychczasowej praktyki.

Obecnie do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Natomiast dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Forma dokumentowa ma znaczenie dla wypowiedzenia umowy (oczywiście dla jej zawarcia także). Aktualnie, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenia wymaga zachowania formy dokumentowej, chyba że ustawa lub umowa zastrzega inną formę

Warto więc zwrócić uwagę na „przepisy końcowe” umowy i określenie w niej, że wypowiedzenie umowy (czy rozwiązanie albo odstąpienie) wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wtedy wypowiedzenie, rozwiązanie umowy albo odstąpienie będzie mogło nastąpić tylko w formie pisemnej, aby było ważne. Zwiększa to bezpieczeństwo prawne zawartej umowy.

Upadłość konsumencka sposobem na długi – uwagi ogólne

Witam Czytelniku przy kolejnej kawie i kolejnym dniu pracy 🙂

Dzisiaj napiszę kilka słów o problematyce upadłości konsumenckiej, która od kilku lat pomaga osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej w wyjściu ze swoich długów. O początkach tzw. upadłości konsumenckiej pisałam już kiedyś na tym blogu:

Upadłość konsumencka – kilka słów wstępu.

Upadłość konsumencka uregulowana jest obecnie w ustawie Prawo upadłościowe. Dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej konieczne jest złożenie przez dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej wniosku o ogłoszenie upadłości.

Od 2016 r. złożenie takiego wniosku jest znacznie uproszczone – wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na specjalnym formularzu, w którym określone jest co powinno znaleźć się w takim wniosku. Opłata za taki wniosek nie jest aż tak kosztowna – kiedyś wynosiła 200 zł, obecnie 30 zł*.

Dla złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wystarczy, że dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. To sąd będzie oceniał, czy w danym przypadku możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sprawy te rozpatruje sąd upadłościowy.

Ważne jest jednak to, że sąd nie ogłosi upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Sąd co do zasady może nie ogłosić też upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne. Nie oznacza to jednak, że nie należy składać wniosku o ogłoszenie upadłości.

O tym jak wygląda sytuacja prawna dłużnika o ogłoszeniu upadłości napiszę w dalszych postach, najpierw przyjrzyjmy się zasadom związanym z ogłoszeniem upadłości.

*przed składaniem wniosku z ostrożności należy sprawdzić aktualną wysokość opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości. 

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOKONYWANIA I ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ ZNAKÓW TOWAROWYCH OBOWIĄZUJE JUŻ OD GRUDNIA 2016 R.

Drogi Czytelniku, w sierpniu pisałam o projekcie nowego rozporządzenia w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, którego wprowadzenie podyktowane było m.in. nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej jaka weszła w życie 15 kwietnia 2016 r. w zakresie znaków towarowych.

Wcześniejszy post o projekcie dostępny jest tutaj.

Obecnie, od 24 grudnia 2016 r. (Wigilia, co za wyczucie czasu!), obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, wśród którego przepisów znajdują się rozwiązania dotyczące zgłoszenia znaku, rozpatrywania znaku, ogłoszeń w Biuletynie Urzędu Patentowego, czy postępowania w sprawie uznawania na terytorium Polski ochrony międzynarodowych znaków towarowych.

W rozporządzeniu znalazły się wreszcie przepisy dotyczące publikacji informacji o znaku towarowym poprzedzającej ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego.

Informacja ta, zgodnie z rozporządzeniem, ujawniana jest w bazie danych dostępnej osobom trzecim na stronie internetowej Urzędu Patentowego. W informacji tej ujawnia się m.in. numer zgłoszenia znaku towarowego i datę tego zgłoszenia oraz określenie znaku towarowego.

Ta baza to Register Plus dla znaków towarowych. Informacja o zgłoszeniu znaku towarowego ujawniana jest w tej bazie w terminie do 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Postępowanie dyscyplinarne policjantów

Drogi Czytelniku, tym razem przy porannej kawie napiszę o zupełnie innej tematyce niż dotychczas, a mianowicie odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów i roli radcy prawnego w postępowaniu dyscyplinarnym policjantów.

Policjant, zgodnie z uregulowaniami ustawy o Policji, odpowiada dyscyplinarnie za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu dyscypliny służbowej lub nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej.

Naruszenie dyscypliny służbowej jest czynem policjanta polegającym na zawinionym przekroczeniu uprawnień lub niewykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa lub rozkazów i poleceń wydanych przez przełożonych uprawnionych na podstawie tych przepisów.

Naruszeniem dyscypliny służbowej policjanta może być np. odmowa wykonania rozkazu przełożonego, niedopełnienie obowiązków służbowych, stawienie się do służby w stanie po użyciu alkoholu, czy utrata materiału zawierającego informacje niejawne.

Postępowanie dyscyplinarne policjantów różni się od postępowania cywilnego, administracyjnego, czy karnego, tylko niektóre przepisy Kodeksu postępowania karnego stosowane są odpowiednio, postępowanie dyscyplinarne policjantów jest uregulowane w sposób autonomiczny w ustawie o Policji i według zasad w niej uregulowanych powinno być prowadzone.

W toku postępowania dyscyplinarnego obwiniony policjant ma prawo m.in. do odmowy składania wyjaśnień, zgłaszania wniosków dowodowych, przeglądania akt postępowania dyscyplinarnego.

Policjant ma przede wszystkim prawo do ustanowienia obrońcy, którym może być policjant, adwokat lub radca prawny. Obrońca może działać w całym toku postępowania, jak i przed sądem administracyjnym w przypadku wniesienia skargi na orzeczenie wydane w postępowaniu dyscyplinarnym. Sprawa wcale nie musi być łatwa do wyjaśnienia.

Tym postem postanowiłam uruchomić cykl wpisów dotyczących tego zagadnienia, kolejne wkrótce 🙂