Przeniesienie praw majątkowych autorskich a przejście własności egzemplarza utworu

Drodzy Czytelnicy, w dzisiejszym wpisie powracam do problematyki prawa autorskiego, którą powinni znać nie tylko artyści, pisarze, malarze, graficy, autorzy artykułów, czy blogów, ale właściwie wszyscy, którzy kiedyś mogą zetknąć się z problemem przeniesienia praw majątkowych autorskich.

Jest kilka zasad dotyczących przeniesienia praw majątkowych autorskich, ale dzisiaj zwracam uwagę na jedną. Otóż trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 52 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych co do zasady przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu.

Dlaczego co do zasady? Dlatego, że ta zasada ma zastosowanie, gdy umowa nie stanowi inaczej. A w przeważającej mierze umowa nie stanowi inaczej i stosuje się rozwiązania ustawowe.

Można to zobrazować na następującym przykładzie – ktoś kupił w księgarni poradnik o zdrowiu, w tym przypadku przechodzi na kupującego własność egzemplarza utworu, ale prawa majątkowe autorskie pozostają przy właścicielu tych praw (najczęściej przy wydawnictwie, autorze, w zależności od ustaleń przyjętych między tymi osobami w umowie wydawniczej). Tak samo przeniesienie własności egzemplarza pliku elektronicznego na inną osobę nie powoduje przejścia praw majątkowych autorskich do utworu ujętego w tym pliku.

Ustawa zawiera też lustrzane rozwiązanie w sytuacji, gdy w umowie znajdziemy tylko postanowienia odnośnie przejścia praw majątkowych autorskich. Wtedy samo przejście praw majątkowych autorskich nie powoduje przeniesienia na nabywcę własności egzemplarza utworu (jeżeli oczywiście umowa nie stanowi inaczej).

Odpowiednia redakcja postanowień umowy przenoszącej prawa majątkowe autorskie pozwoli na uniknięcie wielu problemów. Mamy pewne rozwiązania ustawowe, które rozstrzygają te problemy, ale brak świadomości możliwości ich zaistnienia może prowadzić do zbędnych problemów związanych z ustaleniem komu i co przysługuje w danym stanie faktycznym. A jak nabywcy nie przysługują prawa majątkowe autorskie, a ten z nich korzysta bez zgody twórcy, to dochodzi do naruszenia praw majątkowych autorskich, a to wiąże się z odpowiedzialnością prawną i może wiele kosztować.

 

Wpisy na blogu marzec-czerwiec 2017 r.

Drodzy Czytelnicy, aby zaoszczędzić Wasz czas, od 2017 r. postanowiłam co pewien czas robić spis wpisów jakie ukazały się na blogu Kancelarii (wiem, że początkowo planowałam robić to co 2 miesiące, ale nie zawsze wszystko wychodzi tak jak sobie to zaplanujemy).

W okresie marzec – czerwiec pisałam o:

 1. nowym rozporządzeniu w sprawie rejestrów prowadzonych przez UPRP
 2. tym do czego ma prawo policjant w postępowaniu dyscyplinarnym
 3. nowym blogu dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów
 4. orzeczeniu Sądu Najwyższego w sprawie terminu wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów
 5. zmianach w prawie – modyfikacji odpowiedzialności karnej w zakresie niepłacenia alimentów
 6. dniu dziecka a kontaktach z dzieckiem
 7. zmianach w prawie prasowym
 8. nowelizacji art. 209 Kodeksu karnego
 9. o kontaktach z dzieckiem w dniu dziecka
 10. nowych zasadach odpowiedzialności inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia
 11. zarządzenie wspólnoty mieszkaniowej

Życzę udanej lektury, a kolejne wpisy pojawią się wkrótce. Wiem, że jest okres wakacji, urlopy i te sprawy, ale tutaj na blogu wakacji nie będzie, zbyt wiele mamy zmian w prawie, aby je zlekceważyć.

Zmiany w prawie prasowym coraz bliżej

Drogi Czytelniku, nie tak dawno jak 3 miesiące temu pisałam o projekcie zmian w prawie prasowym (post możesz przeczytać tutaj). Prace trwają nadal, jednak są już na dalszym stadium. Cały proces legislacyjny można śledzić tutaj).

Dlaczego proponowane zmiany są tak istotne? Chociażby z tego względu, że obecnie obowiązujące przepisy w zakresie autoryzacji nie są zgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka.

W 2011 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Wizerkaniuk przeciwko Polsce (skarga nr 18990/05), który dotyczył zarzutu naruszenia przepisu art. 10 Konwencji i odnosił się krytycznie do autoryzacji uregulowanej w ustawie prawo prasowe. Więcej o tym wyroku można przeczytać np. tutaj.

Czekam dalej na ostateczną treść ustawy nowelizacyjnej.

Nowe rozporządzenie w sprawie rejestrów prowadzonych przez UPRP

Drogi Czytelniku, od 19 stycznia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie określa m.in. sposób prowadzenia aktualnie 7 rejestrów – rejestru patentowego, rejestru dodatkowych praw ochronnych, rejestru wzorów użytkowych, rejestru wzorów przemysłowych, rejestru znaków towarowych, rejestru oznaczeń geograficznych oraz rejestru topografii układów scalonych.

Rejestry prowadzone są w celu dokonywania wpisów o stanie prawnym udzielonych praw. Do rejestru wpisuje się także m.in. udzielenie licencji na korzystanie ze znaku towarowego, co istotne jest dla licencjobiorcy i osób trzecich.

Obecnie rejestry prowadzone są w formie ksiąg rejestrowych lub w postaci elektronicznej. Każde udzielone przez Urząd Patentowy prawo do patentu, czy znaku towarowego musi zostać wpisane w odpowiednim rejestrze.

Wpisy na blogu styczeń-luty 2017 r.

Drogi Czytelniku, aby zaoszczędzić Twój czas postanowiłam co dwa miesiące robić spis wpisów jakie ukazały się na blogu Kancelarii.

W okresie od stycznia i lutego 2017 r. pisałam o:

1. Wizycie inspektora pracy

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/01/16/wizyta-inspektora-pracy-bez-uprzedzenia/

2. Zmianach w wydawaniu Biuletynu Urzędu Patentowego

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/01/23/zmiany-wydawania-biuletynu-urzedu-patentowego/

3. Postępowaniu dyscyplinarnym policjantów

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/01/30/postepowanie-dyscyplinarne-policjantow/

4. Nowym rozporządzeniu w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/06/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-dokonywania-i-rozpatrywania-zgloszen-znakow-towarowych-obowiazuje-juz-od-grudnia-2016-r/

5. Upadłości konsumenckiej

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/07/upadlosc-konsumencka-sposobem-na-dlugi-uwagi-ogolne/

6. Formie wypowiedzenia umowy

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/15/forma-wypowiedzenia-umowy-ma-znaczenie/

7. Projekcie zmian w prawie prasowym

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/22/projekt-zmian-prawa-prasowego-w-zakresie-autoryzacji-wypowiedzi/

Życzę udanej lektury. Kolejne wpisy wkrótce.

Projekt zmian prawa prasowego w zakresie autoryzacji wypowiedzi

Drogi Czytelniku, niedawno na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy nowelizującej ustawę Prawo prasowe.

Proponowane zmiany możesz prześledzić tutaj.

Wśród tych zmian najważniejsza to modyfikacja przepisów dotyczących autoryzacji wypowiedzi. Zgodnie z proponowanymi zmianami dziennikarz nie będzie mógł odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana. Wprowadzone mają zostać terminy w jakich powinna nastąpić autoryzacja wypowiedzi.

Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej osoba udzielająca informacji powinna dokonać autoryzacji wypowiedzi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin w przypadku dzienników oraz 3 dni w przypadku czasopism (chyba że strony umówią się inaczej).

Jestem ciekawa jaki będzie ostateczny kształt zmian, jakie zaproponowane zostały do ustawy Prawo prasowe. Będę śledzić sprawę i mam nadzieję napisać o finale procesu legislacyjnego jak tylko będzie to już możliwe.

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOKONYWANIA I ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ ZNAKÓW TOWAROWYCH OBOWIĄZUJE JUŻ OD GRUDNIA 2016 R.

Drogi Czytelniku, w sierpniu pisałam o projekcie nowego rozporządzenia w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, którego wprowadzenie podyktowane było m.in. nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej jaka weszła w życie 15 kwietnia 2016 r. w zakresie znaków towarowych.

Wcześniejszy post o projekcie dostępny jest tutaj.

Obecnie, od 24 grudnia 2016 r. (Wigilia, co za wyczucie czasu!), obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, wśród którego przepisów znajdują się rozwiązania dotyczące zgłoszenia znaku, rozpatrywania znaku, ogłoszeń w Biuletynie Urzędu Patentowego, czy postępowania w sprawie uznawania na terytorium Polski ochrony międzynarodowych znaków towarowych.

W rozporządzeniu znalazły się wreszcie przepisy dotyczące publikacji informacji o znaku towarowym poprzedzającej ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego.

Informacja ta, zgodnie z rozporządzeniem, ujawniana jest w bazie danych dostępnej osobom trzecim na stronie internetowej Urzędu Patentowego. W informacji tej ujawnia się m.in. numer zgłoszenia znaku towarowego i datę tego zgłoszenia oraz określenie znaku towarowego.

Ta baza to Register Plus dla znaków towarowych. Informacja o zgłoszeniu znaku towarowego ujawniana jest w tej bazie w terminie do 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Zmiany wydawania Biuletynu Urzędu Patentowego

Drogi Czytelniku, od 1 stycznia 2017 r. Urząd Patentowy zmienił zasady wydawania Biuletynu Urzędu Patentowego w części w jakiej odnosi się do zgłoszeń znaków towarowych. Od tego roku Biuletyn w tym zakresie będzie wydawany wyłącznie w wersji elektronicznej jako tygodnik (co do zgłoszeń wynalazków, czy wzorów użytkowych zostają zachowane dotychczasowe zasady wydawania Biuletynu).

Dlaczego o tym piszę? Jest to istotne dla uprawnionych do wcześniejszego znaku towarowego lub z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego. Osoby te mogą w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Nowy wymiar postępowania sprzeciwowego odnośnie znaków towarowych to wynik ostatnich zmian w modelu uzyskiwania ochrony znaków towarowych w Polsce. Pisałam o tym wcześniej tutaj:

Nowe przepisy dotyczące znaków towarowych

Pierwsze numery oraz kolejne dostępne są na stronie internetowej UPRP:

Biuletyn UPRP – znaki towarowe

Nowe opłaty związane z ochroną wzorów przemysłowych i znaków towarowych

Drogi Czytelniku, we wrześniu w jednym ze swoich wpisów na blogu wspominałam o tym, że niebawem wejdzie w życie zmiana przepisów rozporządzenia określającego opłaty m.in. związane z ochroną znaków towarowych.

Możesz wrócić do tego wpisu klikając w ten link:

Zapowiedź nowych opłat związanych z ochroną znaków towarowych… 🙂

Tak się złożyło, że już od 14 października 2016 r. obowiązuje zmiana opłat dotyczących ochrony znaków towarowych, a także wzorów przemysłowych i wynalazków. Warto też zwrócić uwagę na przepisy przejściowe rozporządzenia zmieniającego.

W zakresie znaków towarowych wprowadzono nowy system naliczania opłat za zgłoszenie. Obecnie system przewiduje naliczenie opłat w przypadku zgłoszenia w jednej klasie (wcześniej opłata naliczana była za trzy klasy i każdą następną powyżej 3 klas towarów i usług). Również system naliczania opłat za ochronę znaku towarowego uległ zmianie.

To duża zmiana. 

Aktualna lista opłat dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Patentowego. Bez uiszczenia odpowiednich opłat nie jest możliwa ochrona znaków towarowych, czy wzorów przemysłowych. Trzeba więc wiedzieć o tym więcej 🙂

 

 

Gdzie szukać informacji o zarejestrowanych wzorach przemysłowych?

Drogi Czytelniku, jeśli chciałbyś uzyskać ochronę wzoru przemysłowego poprzez rejestrację to musisz wiedzieć, że warto sprawdzić, czy ktoś inny wcześniej nie dokonał rejestracji identycznego lub podobnego wzoru przemysłowego.

W zależności od tego, czy jesteś zainteresowany ochroną swojego wzoru przemysłowego jedynie w Polsce, czy w Unii Europejskiej, czy też w innym kraju poza Unią Europejską możesz przeszukać bazy, w których znajdziesz informacje o zarejestrowanych dotychczas wzorach przemysłowych.

W Polsce z pomocą przychodzi wyszukiwarka wzorów przemysłowych Register Plus. Jest ona dostępna na stronie internetowej Urzędu Patentowego:

http://regservds.uprp.pl/register/regviewer

Tak samo jak Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych, w której dostępne są informacje także o znakach towarowych, czy wynalazkach chronionych patentem.

Czytelniku, w przypadku, gdy interesuje Cię szerszy obszar terytorialny ochrony to warto przejrzeć bazy danych dostępne na stronie EUIPO, czyli Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, w którym to urzędzie można uzyskać ochronę wzoru w Unii Europejskiej. Informacje o wzorach zarejestrowanych w Unii Europejskiej można wyszukiwać w bazie eSearch plus dostępnej na stronie internetowej EUIPO:

https://euipo.europa.eu/eSearch/

Nie są to jedyne możliwości wyszukiwania chronionych wzorów przemysłowych. Można jeszcze poszukiwać wzorów w DesignView, centralnej bazie danych służącej do wyszukiwania wzorów w Unii Europejskiej oraz poza nią. Baza ta opiera się na danych pochodzących z rejestrów uczestniczących urzędów, EUIPO oraz WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej). Baza ta dostępna jest tutaj:

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome

Od niedawna, ponieważ dopiero od 31 października 2016 r. w wyszukiwarce DesignView dostępne są także dane dotyczące afrykańskich wzorów przemysłowych, co wynika z tego, że do tego systemu przystąpiła Afrykańska Regionalna Organizacja Własności Intelektualnej (ARIPO).

Można również wyszukiwać wzory przemysłowe chronione na świecie w bazie Hague Express (Hague Express Database) dostępnej na stronie internetowej WIPO:

http://www.wipo.int/designdb/hague/en/

Czytelniku, możliwości jest wiele 🙂 Warto sprawdzić takie bazy przed zgłoszeniem wzoru przemysłowego do ochrony. Ułatwi to na pewno uzyskanie ochrony.