Dzień Radcy Prawnego

W dniu 6 lipca 2016 r. obchodzony jest Dzień Radcy Prawnego. Życzę przede wszystkim wszystkiego najlepszego osobom wykonujących ten zawód 🙂

W tym dniu warto przypomnieć dlaczego warto korzystać z usług radcy prawnego, czyli profesjonalnego pełnomocnika. Osoby wykonujące ten zawód przez lata studiów prawniczych, a następnie najczęściej aplikacji radcowskiej zdobywają niezbędne doświadczenie zawodowe oraz wiedzę konieczną dla wykonywania tego zawodu. Warto korzystać z takiej pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów prawnych nawet jeśli w dobie internetu łatwo można znaleźć „porady” na dany interesujący temat (często niekoniecznie przystające do danego stanu faktycznego).

Radca prawny świadczy pomoc prawną przede wszystkim w postaci udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych, czy występowania przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Osoba wykonująca ten zawód może udzielać pomocy prawnej np. w sprawach cywilnych, rodzinnych, spadkowych, umów, prawa pracy, czy ubezpieczeń społecznych, a także wielu innych. Od 1 lipca 2015 r. radcowie prawni analogicznie jak adwokaci mogą występować jako obrońcy w postępowaniach karnych. Z kolei od dnia 30 listopada 2015 r. mogą także występować przed Urzędem Patentowym w sprawach uzyskiwania i utrzymywania ochrony znaków towarowych. Radca prawny może też sporządzać poświadczenia odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem w zakresie określonym przepisami prawa, czyli np. w toczącym się postępowaniu sądowym.

Reklamy

Wyrok TK w sprawie OFE (K 1/14)

W dniu 4 listopada 2015 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wydał wyrok w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów prawnych dotyczących OFE. Całość wyroku wraz z komunikatem prasowym dostępna jest na stronie Trybunału:

http://trybunal.gov.pl/rozprawy-i-ogloszenia-orzeczen/wyroki/art/8678-otwarte-fundusze-emerytalne-ofe-zasady-wyplat-emerytur/

Polecam uwadze zainteresowanym osobom.

Emerytura za pracę w szczególnych warunkach a działalność gospodarcza

Wcześniejsza emerytura za pracę w szczególnych warunkach cieszy się zainteresowaniem wśród wielu osób głównie ze względu na możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. Należy szczególnie zwrócić uwagę, że ma to być praca wykonywana w szczególnych warunkach, a zatem musi to być praca wykonywana w oparciu o umowę o pracę. Wiele osób wykonywało tą samą „pracę”, ale na warunkach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i z tym wiążą się problemy.

Według utrwalonej linii orzeczniczej wykonywanie czynności w zakresie własnej działalności gospodarczej nie umożliwi uzyskania wcześniejszej emerytury jaką jest emerytura za pracę w szczególnych warunkach. Już w uchwale z dnia 22 sierpnia 1986 r. (III UZP 31/86) Sąd Najwyższy przyjął, iż „okres wykonywania rzemiosła nie podlega wliczeniu do okresu pracy w szczególnych warunkach, wymaganego do przyznania wzrostu emerytury z tytułu takiej pracy„.

Problem braku zaliczania czynności wykonywanej w ramach własnej działalności gospodarczej do okresu pracy wykonywanej w szczególnych warunkach został dostrzeżony już pewnego czasu w pracach sejmowych, o czym więcej tutaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=15DBD891

Interesujące wyjaśnienie tej problematyki można odnaleźć w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2000 r. (K 1/00), w którym ów Trybunał przyjął, iż przepisy art. 29 i art. 46 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118; zm.: z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801, Nr 72, poz. 802, Nr 106, poz. 1215; z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678), są zgodne z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (orzeczenie dostępne jest na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego).

SN – emerytura w szczególnych warunkach a służba wojskowa (III UZP 4/15)

W dniu 2 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę w składzie 3 sędziów (III UZP 4/15) w sprawie możliwości zaliczania okresu odbywania służby wojskowej do okresu pracy w szczególnych warunkach, gdy ubezpieczony bezpośrednio przed służbą wojskową pracował w warunkach szczególnych, a po zakończeniu służby wojskowej w terminie 30 dni podjął w innym zakładzie pracy zatrudnienie, które nie stanowiło pracy w szczególnych warunkach.

Sąd Najwyższy w wydanej uchwale przyjął, iż:

„Okres zasadniczej lub okresowej służby wojskowej odbytej  w czasie od 29 listopada 1967 r. do 31 grudnia 1974 r. zalicza się do okresu pracy w szczególnych warunkach wymaganego do nabycia prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym (art. 184 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.) także w sytuacji, gdy ubezpieczony bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej pracował w warunkach szczególnych oraz po zwolnieniu z tej służby podjął w innym zakładzie pracy zatrudnienie niestanowiące pracy w szczególnych warunkach, jeżeli zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 44, poz. 220, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 1974 r.) oraz w § 2-5, 7 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin (Dz.U. Nr 44, poz. 318, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 1974 r.).”

Źródło: http://www.sn.pl/, dział: Orzecznictwo.

Podleganie ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej – uchwała SN

W dniu 17 czerwca Sąd Najwyższy wydał uchwałę w składzie 7 sędziów (III UZP 2/15), w której rozważał zagadnienie prawne, które wyłoniło się na skutek skargi kasacyjnej odwołującej się spółki akcyjnej od wyroku sądu apelacyjnego.

Więcej informacji nt. można znaleźć w postanowieniu SN z 20 stycznia 2015 r.:

http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/EditForm/III-UZP-0002_15_p.pdf

Sąd Najwyższy w ramach przedstawionego zagadnienia prawnego musiał odpowiedzieć na pytanie, czy tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania (kontrakt menadżerski) w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest prowadzenie tej działalności (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych), czy umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy)

Sąd Najwyższy przyjął w ww. uchwale, iż:

Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – jednolity tekst: Dz.U. z 2015 r. poz. 121).

Należy zwrócić uwagę, że uchwale tej nadano moc zasady prawnej, przy czym przedstawiona w niej wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały, tj. od 17 czerwca 2015 r.

Przedstawione informacje pochodzą ze strony internetowej SN: http://www.sn.pl/, dział Orzecznictwo.

Zmiany w zw. z ułatwianiem wykonywania działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej wprowadza zmiany do wielu przepisów prawnych dokładnie z dniem 1 stycznia 2015 r. Tylko w odniesieniu do zmian w Kodeksie pracy zmodyfikowane przepisy, w tym dotyczące wstępnych badań lekarskich, obowiązywać będą od 1 kwietnia 2015 r. 

Warto zwrócić uwagę, że powyżej wymieniona ustawa z dniem 1 stycznia 2015 r. zmodyfikuje obecnie obowiązujące przepisy m.in. w zakresie ustaw:

– o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– o podatku dochodowym od osób prawnych,

– o ochronie danych osobowych

– o systemie ubezpieczeń społecznych,

– o dostępie do informacji publicznej,

– o podpisie elektronicznym,

– o ochronie roślin,

– o kredycie konsumenckim,

– o wyrobach medycznych,

i innych.

Dla wielu przedsiębiorców to znaczące zmiany. O niektórych napiszę w kolejnych postach 🙂

Nowy wyrok SN w sprawie renty rodzinnej

Mamy nowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie przyznania renty rodzinnej dla rozwódki od zmarłego męża, która za czasów małżeństwa zawarła z nim ugodę jeszcze przed rozwodem. Wyrok został wydany w dniu 18 grudnia 2014 r., sygn. akt III UK 54/14.

To dobry wyrok, ponieważ poszerza drogę dla rozwiedzionych kobiet do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym mężu.

Przypominam, że w maju 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekał w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717 i 1734) w zakresie, w jakim uprawnienie małżonki rozwiedzionej do uzyskania renty rodzinnej uzależnia od wymogu posiadania w dniu śmierci męża prawa do alimentów z jego strony, ustalonych wyłącznie wyrokiem lub ugodą sądową. Zobacz wpis: https://blogmlampart.wordpress.com/2014/11/04/sk-6113/

Osoby zainteresowane pomocą prawną w uzyskaniu renty rodzinnej serdecznie zapraszam do kontaktu.