Wpisy na blogu styczeń-luty 2017 r.

Drogi Czytelniku, aby zaoszczędzić Twój czas postanowiłam co dwa miesiące robić spis wpisów jakie ukazały się na blogu Kancelarii.

W okresie od stycznia i lutego 2017 r. pisałam o:

1. Wizycie inspektora pracy

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/01/16/wizyta-inspektora-pracy-bez-uprzedzenia/

2. Zmianach w wydawaniu Biuletynu Urzędu Patentowego

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/01/23/zmiany-wydawania-biuletynu-urzedu-patentowego/

3. Postępowaniu dyscyplinarnym policjantów

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/01/30/postepowanie-dyscyplinarne-policjantow/

4. Nowym rozporządzeniu w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/06/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-dokonywania-i-rozpatrywania-zgloszen-znakow-towarowych-obowiazuje-juz-od-grudnia-2016-r/

5. Upadłości konsumenckiej

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/07/upadlosc-konsumencka-sposobem-na-dlugi-uwagi-ogolne/

6. Formie wypowiedzenia umowy

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/15/forma-wypowiedzenia-umowy-ma-znaczenie/

7. Projekcie zmian w prawie prasowym

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/22/projekt-zmian-prawa-prasowego-w-zakresie-autoryzacji-wypowiedzi/

Życzę udanej lektury. Kolejne wpisy wkrótce.

Reklamy

Wizyta inspektora pracy bez uprzedzenia

Czytelniku, jeśli jesteś przedsiębiorcą zatrudniającym pracowników to mogło Ci się zdarzyć lub może kiedyś w przyszłości zdarzyć się, że do drzwi Twojego biura zapuka inspektor pracy.

Jest to możliwe, ponieważ inspektorzy pracy na podstawie odpowiednich uprawnień określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy mogą prowadzić postępowania kontrolne, które mają na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń.

Podczas prowadzenia postępowania kontrolnego inspektor pracy ma wiele możliwości działania, ma przede wszystkim ma prawo swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu podlegającego ochronie.

Aktualnie od 1 stycznia 2017 r. inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania nie tylko kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia w zakresie określonym ustawą, ale i do kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Co jest jednak ważne – inspektorzy pracy uprawnieni są do przeprowadzania kontroli bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy. Inspektor pracy kontrolujący przedsiębiorcę co do zasady musi posiadać ze sobą legitymację służbową potwierdzająca tożsamość i okazać ją przedsiębiorcy, tak samo jak upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Nowe przepisy Kodeksu pracy korzystne dla pracownika

W dniu 1 września 2016 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy Kodeksu pracy w zakresie umowy o pracę i podjęcia na jej podstawie pracy.

Jeszcze przed nowelizacją, jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Od dziś ta zasada uległa zmianie – obecnie pracodawca w takim wypadku powinien przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Zasadą nadal jest, iż umowę o pracę zawiera się na piśmie. Forma pisemna ma w tym przypadku podstawowe znaczenie.

Również w świetle znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Warto o tym pamiętać podejmując zatrudnienie, aby móc korzystać z ochrony pracownika przewidzianej przepisami Kodeksu pracy.

Dzień Radcy Prawnego

W dniu 6 lipca 2016 r. obchodzony jest Dzień Radcy Prawnego. Życzę przede wszystkim wszystkiego najlepszego osobom wykonujących ten zawód 🙂

W tym dniu warto przypomnieć dlaczego warto korzystać z usług radcy prawnego, czyli profesjonalnego pełnomocnika. Osoby wykonujące ten zawód przez lata studiów prawniczych, a następnie najczęściej aplikacji radcowskiej zdobywają niezbędne doświadczenie zawodowe oraz wiedzę konieczną dla wykonywania tego zawodu. Warto korzystać z takiej pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów prawnych nawet jeśli w dobie internetu łatwo można znaleźć „porady” na dany interesujący temat (często niekoniecznie przystające do danego stanu faktycznego).

Radca prawny świadczy pomoc prawną przede wszystkim w postaci udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych, czy występowania przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Osoba wykonująca ten zawód może udzielać pomocy prawnej np. w sprawach cywilnych, rodzinnych, spadkowych, umów, prawa pracy, czy ubezpieczeń społecznych, a także wielu innych. Od 1 lipca 2015 r. radcowie prawni analogicznie jak adwokaci mogą występować jako obrońcy w postępowaniach karnych. Z kolei od dnia 30 listopada 2015 r. mogą także występować przed Urzędem Patentowym w sprawach uzyskiwania i utrzymywania ochrony znaków towarowych. Radca prawny może też sporządzać poświadczenia odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem w zakresie określonym przepisami prawa, czyli np. w toczącym się postępowaniu sądowym.

Od 22 lutego 2016 r. obowiązują nowe przepisy Kodeksu pracy odnośnie umów o pracę zawartych na czas określony

W poniedziałek 22 lutego 2016 r. wejdą w życie zmiany przepisów Kodeksu pracy dotyczące zawierania umów o pracę na czas określony. Sądzę, że każdy pracodawca powinien zaznajomić się z zasadami wynikającymi z nowelizacji przepisów prawa pracy.

W wyniku tej zmiany wprowadza się zasadę, zgodnie z którą okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Jeżeli w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony strony uzgodnią dłuższy okres wykonywania pracy na podstawie tej umowy, to takie uzgodnienie uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić rozwiązanie tej umowy, nowej umowy o pracę na czas określony.

Zasada wskazana powyżej dotycząca łącznego okresu zatrudnienia oraz liczby umów o pracę na czas określony nie ma zastosowania w przypadku umów o pracę zawartych na czas określony:

a)  w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

b)   w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,   
c) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
d) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. Warunki te oczywiście muszą zostać spełnione łącznie (!). 
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku tej ostatniej umowy (czyli gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie)  pracodawca musi zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.
Ponadto, w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w lit. a-c powyżej, lub w przypadku umowy wskazanej pod lit. d, w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy.
Warto też pamiętać, że konsekwencją zasady określonej na samym wstępie tego posta jest to, że jeżeli łączny okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przekracza 33 miesięcy lub łączna liczba takich umów przekracza 3, to uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Ustawa zmieniająca przepisy Kodeksu pracy zawiera oczywiście przepisy przejściowe, a o zasadach z nich wynikających napiszę w odrębnym poście. W związku ze zmianami Kodeksu pracy wchodzącymi w życie w dniu 22 lutego 2016 r. przewidziany został też nowy wzór umowy o pracę, ale o tym napiszę wkrótce.

Emerytura za pracę w szczególnych warunkach a działalność gospodarcza

Wcześniejsza emerytura za pracę w szczególnych warunkach cieszy się zainteresowaniem wśród wielu osób głównie ze względu na możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. Należy szczególnie zwrócić uwagę, że ma to być praca wykonywana w szczególnych warunkach, a zatem musi to być praca wykonywana w oparciu o umowę o pracę. Wiele osób wykonywało tą samą „pracę”, ale na warunkach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i z tym wiążą się problemy.

Według utrwalonej linii orzeczniczej wykonywanie czynności w zakresie własnej działalności gospodarczej nie umożliwi uzyskania wcześniejszej emerytury jaką jest emerytura za pracę w szczególnych warunkach. Już w uchwale z dnia 22 sierpnia 1986 r. (III UZP 31/86) Sąd Najwyższy przyjął, iż „okres wykonywania rzemiosła nie podlega wliczeniu do okresu pracy w szczególnych warunkach, wymaganego do przyznania wzrostu emerytury z tytułu takiej pracy„.

Problem braku zaliczania czynności wykonywanej w ramach własnej działalności gospodarczej do okresu pracy wykonywanej w szczególnych warunkach został dostrzeżony już pewnego czasu w pracach sejmowych, o czym więcej tutaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=15DBD891

Interesujące wyjaśnienie tej problematyki można odnaleźć w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2000 r. (K 1/00), w którym ów Trybunał przyjął, iż przepisy art. 29 i art. 46 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118; zm.: z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801, Nr 72, poz. 802, Nr 106, poz. 1215; z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678), są zgodne z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (orzeczenie dostępne jest na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego).

SN o rozwiązaniu umowy o pracę przez pracownika (III PZP 4/15)

W dniu 2 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy orzekł wydając uchwałę w składzie 3 sędziów (III PZP 4/15) odpowiadając na zadane mu pytanie czy rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na podstawie art. 55 § 1¹ Kodeksu pracy uprawnia pracownika do nabycia odprawy pieniężnej z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Sąd Najwyższy w ww uchwale przyjął, iż:

„​Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na podstawie art. 55 § 1[1] k.p. z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika uprawnia pracownika do nabycia prawa do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (jednolity tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 192 ze zm.), jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód rozwiązania stosunku pracy.

Źródło: http://www.sn.pl/, dział: Orzecznictwo.

SN – emerytura w szczególnych warunkach a służba wojskowa (III UZP 4/15)

W dniu 2 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę w składzie 3 sędziów (III UZP 4/15) w sprawie możliwości zaliczania okresu odbywania służby wojskowej do okresu pracy w szczególnych warunkach, gdy ubezpieczony bezpośrednio przed służbą wojskową pracował w warunkach szczególnych, a po zakończeniu służby wojskowej w terminie 30 dni podjął w innym zakładzie pracy zatrudnienie, które nie stanowiło pracy w szczególnych warunkach.

Sąd Najwyższy w wydanej uchwale przyjął, iż:

„Okres zasadniczej lub okresowej służby wojskowej odbytej  w czasie od 29 listopada 1967 r. do 31 grudnia 1974 r. zalicza się do okresu pracy w szczególnych warunkach wymaganego do nabycia prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym (art. 184 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.) także w sytuacji, gdy ubezpieczony bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej pracował w warunkach szczególnych oraz po zwolnieniu z tej służby podjął w innym zakładzie pracy zatrudnienie niestanowiące pracy w szczególnych warunkach, jeżeli zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 44, poz. 220, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 1974 r.) oraz w § 2-5, 7 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin (Dz.U. Nr 44, poz. 318, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 1974 r.).”

Źródło: http://www.sn.pl/, dział: Orzecznictwo.

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy a przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

Dość niedawno, bo w dniu 6 maja 2015 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę ((III PZP 3/15) w sprawie, w której konieczne stało się udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mowy prawa (art. 23(1) Kodeksu pracy) stroną w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 101 (2) § 1 Kodeksu pracy), która została zawarta z poprzednim pracodawcą.

Sąd Najwyższy w swojej uchwale przyjął, że art. 23(1) § 1 Kodeksu pracy nie ma zastosowania  do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 101(2) § 1 Kodeksu pracy), zawartej z poprzednim pracodawcą. 

Warto o tym wiedzieć, ponieważ zagadnienie to budziło pewne wątpliwości.  Takie stanowisko Sądu Najwyższego sugeruje, że „nowy” pracodawca (ten, na którego przeszedł zakład pracy lub jego część) nie staje się z mocy prawa stroną w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Uchwała ta opublikowana została na stronie internetowej SN: http://www.sn.pl/, w dziale Orzecznictwo.

Prawo Unii Europejskiej ma znaczenie

Przegląd dzisiejszej prasy spowodował chęć podzielenia się pewną uwagą, a mianowicie tym, że prawo unijne, w którym uregulowane jest wiele sfer prawa, ma ogromne znaczenie dla sytuacji prawnej osób będących obywatelami Unii Europejskiej. Do ich sytuacji prawnej nie ma zastosowania jedynie prawo krajowe, ale też właśnie unijne. Jest to ważne, gdyż w przypadku, gdy dyrektywa unijna nie została prawidłowo implementowana w terminie do porządku krajowego, osoby indywidualne mogą dochodzić swoich praw powołując się bezpośrednio na przepisy unijne (tak przyjęto m.in. w wyroku w sprawie Ratti, 148/78).

Czytaj dalej