Wpisy na blogu styczeń-luty 2017 r.

Drogi Czytelniku, aby zaoszczędzić Twój czas postanowiłam co dwa miesiące robić spis wpisów jakie ukazały się na blogu Kancelarii.

W okresie od stycznia i lutego 2017 r. pisałam o:

1. Wizycie inspektora pracy

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/01/16/wizyta-inspektora-pracy-bez-uprzedzenia/

2. Zmianach w wydawaniu Biuletynu Urzędu Patentowego

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/01/23/zmiany-wydawania-biuletynu-urzedu-patentowego/

3. Postępowaniu dyscyplinarnym policjantów

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/01/30/postepowanie-dyscyplinarne-policjantow/

4. Nowym rozporządzeniu w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/06/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-dokonywania-i-rozpatrywania-zgloszen-znakow-towarowych-obowiazuje-juz-od-grudnia-2016-r/

5. Upadłości konsumenckiej

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/07/upadlosc-konsumencka-sposobem-na-dlugi-uwagi-ogolne/

6. Formie wypowiedzenia umowy

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/15/forma-wypowiedzenia-umowy-ma-znaczenie/

7. Projekcie zmian w prawie prasowym

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/22/projekt-zmian-prawa-prasowego-w-zakresie-autoryzacji-wypowiedzi/

Życzę udanej lektury. Kolejne wpisy wkrótce.

Reklamy

Wizyta inspektora pracy bez uprzedzenia

Czytelniku, jeśli jesteś przedsiębiorcą zatrudniającym pracowników to mogło Ci się zdarzyć lub może kiedyś w przyszłości zdarzyć się, że do drzwi Twojego biura zapuka inspektor pracy.

Jest to możliwe, ponieważ inspektorzy pracy na podstawie odpowiednich uprawnień określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy mogą prowadzić postępowania kontrolne, które mają na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń.

Podczas prowadzenia postępowania kontrolnego inspektor pracy ma wiele możliwości działania, ma przede wszystkim ma prawo swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu podlegającego ochronie.

Aktualnie od 1 stycznia 2017 r. inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania nie tylko kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia w zakresie określonym ustawą, ale i do kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Co jest jednak ważne – inspektorzy pracy uprawnieni są do przeprowadzania kontroli bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy. Inspektor pracy kontrolujący przedsiębiorcę co do zasady musi posiadać ze sobą legitymację służbową potwierdzająca tożsamość i okazać ją przedsiębiorcy, tak samo jak upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Dzień Radcy Prawnego

W dniu 6 lipca 2016 r. obchodzony jest Dzień Radcy Prawnego. Życzę przede wszystkim wszystkiego najlepszego osobom wykonujących ten zawód 🙂

W tym dniu warto przypomnieć dlaczego warto korzystać z usług radcy prawnego, czyli profesjonalnego pełnomocnika. Osoby wykonujące ten zawód przez lata studiów prawniczych, a następnie najczęściej aplikacji radcowskiej zdobywają niezbędne doświadczenie zawodowe oraz wiedzę konieczną dla wykonywania tego zawodu. Warto korzystać z takiej pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów prawnych nawet jeśli w dobie internetu łatwo można znaleźć „porady” na dany interesujący temat (często niekoniecznie przystające do danego stanu faktycznego).

Radca prawny świadczy pomoc prawną przede wszystkim w postaci udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych, czy występowania przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Osoba wykonująca ten zawód może udzielać pomocy prawnej np. w sprawach cywilnych, rodzinnych, spadkowych, umów, prawa pracy, czy ubezpieczeń społecznych, a także wielu innych. Od 1 lipca 2015 r. radcowie prawni analogicznie jak adwokaci mogą występować jako obrońcy w postępowaniach karnych. Z kolei od dnia 30 listopada 2015 r. mogą także występować przed Urzędem Patentowym w sprawach uzyskiwania i utrzymywania ochrony znaków towarowych. Radca prawny może też sporządzać poświadczenia odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem w zakresie określonym przepisami prawa, czyli np. w toczącym się postępowaniu sądowym.

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Uwaga przedsiębiorcy! 19 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

Z uzasadnienia ustawy nowelizującej wynika, że celem wprowadzenia nowych przepisów było uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG, uproszczenie i ujednolicenie zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEIDG, poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG, ograniczenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej, ułatwienie w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, umożliwienie „rezygnacji” z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz rozwiązanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w części dotyczącej dokonywania wpisów do CEIDG.

W zakresie ułatwienia w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG należy zwrócić uwagę na nowo dodany art. 33a ustawy, z którego wynika, że minister właściwy do spraw gospodarki doręcza pisma, przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG, wyłącznie na adres do doręczeń podany we wpisie do CEIDG. Ponadto, jeżeli przedsiębiorca nie dokona zmiany wpisu do CEIDG w przypadku zmiany adresu do doręczeń, to doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (jednak wezwanie, o którym napisałam poniżej, obejmujące swoją treścią żądanie dokonania zmiany wpisy do CEIDG w zakresie adresu do doręczeń, doręcza się na adres zamieszkania przedsiębiorcy i adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, jeżeli są inne niż adres do doręczeń).

Zmiany w ustawie dotyczą też posiadania przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG. Jeżeli minister właściwy do spraw gospodarki poweźmie informację o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG (adres określony zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy), to wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Zignorowanie takiego wezwania jest bardzo niekorzystne dla przedsiębiorcy, bowiem może zakończyć się wydaniem decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy w CEIDG. Zmiana ta ma na celu ograniczenie wpisów do CEIDG fikcyjnych, czy fałszywych danych dotyczących adresu przedsiębiorcy.

Dodatkowo! Z przepisów ustawy nowelizującej wynika, że w przypadku gdy wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL to przedsiębiorca powinien uzupełnić wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej (czyli do 2 lat od dnia 19.05.2016 r.). To ważne, że gdyż po upływie tego terminu CEIDG wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.
Przedsiębiorcy powinni więc zadbać o takie formalności, aby nie tracić czasu na problemy „administracyjne” w przyszłości. W przypadku wątpliwości służę pomocą.

Jedno z ograniczeń prawa wyłącznego do znaku towarowego

Niedawno pisałam dlaczego warto chronić swój znak towarowy. Możesz o tym przeczytać tutaj:

Dlaczego warto chronić swój znak towarowy?

Czas na wyjaśnienie nieco więcej na temat ograniczeń prawa wyłącznego jakie przysługuje uprawnionemu do znaku towarowego po uzyskaniu ochrony w Urzędzie Patentowym w systemie krajowym. Używanie znaku towarowego przez uprawnionego polega m.in. na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem. Przede wszystkim jednak prawo ochronne przyznane na znak towarowy to prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski w systemie krajowym (czy na terenie Unii Europejskiej w systemie unijnym).

Prawo ochronne podlega jednak pewnym ograniczeniom. Jednym z nich jest wyczerpanie prawa w wyniku wprowadzenia do obrotu towarów przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Na czym polega to ograniczenie? Otóż zgodnie z art. 155 ustawy Prawo własności przemysłowej prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Przy spełnieniu tych warunków nie dojdzie do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Ponadto, nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne działania, wskazane powyżej, dotyczące towarów oznaczonym tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą. Należy jednak pamiętać, że dalszy obrót towarami wprowadzonymi uprzednio od obrotu musi spełniać łącznie wszystkie te przesłanki. Nie dojdzie bowiem do wprowadzenia do obrotu zgodnie z tym przepisem, jeśli towary sygnowane znakiem zostały sprzedane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale bez zgody uprawnionego do znaku towarowego, ponieważ np. zostały mu skradzione. Przy korzystaniu z tego ograniczenia trzeba upewnić się, czy towar został w sposób zgodny z ww. przepisem wprowadzony do obrotu.

Takie ograniczenie prawa wyłącznego do znaku towarowego jest potrzebne, ponieważ w przeciwnym wypadku nie moglibyśmy dalej odsprzedawać np. samochodu, komputera, czy zwykłego batonika bez zgody uprawnionego do znaku towarowego… byłoby to więc zbyt daleko idące i jednocześnie zakłócałoby swobodę obrotu towarami. Co ważne – to ograniczenie prawa wyłącznego dotyczy tylko tych konkretnych towarów, które zostały wprowadzone do obrotu, a nie wszystkich towarów.

Ograniczenie, o którym napisałam powyżej nie jest jednak niestety aż tak szerokie. Jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, uprawniony może sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów. Przykładowo jeżeli więc towary zostaną zniszczone w wyniku powodzi, czy innych czynników, to uprawniony z prawa wyłącznego do znaku towarowego będzie mógł zasadnie sprzeciwić się dalszej dystrybucji takich towarów.

Analogiczne zasady dotyczące ww. ograniczenia zostały uregulowane w rozporządzeniu unijnym w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, także do polskiego porządku prawnego zostało wprowadzone tzw. wyczerpanie regionalne w art. 155 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, tj. następujące po wprowadzenie do obrotu towarów na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

SN o rekompensacie za koszty odzyskiwania należności

W dniu 11 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę (III CZP 94/15), w której wyjaśnił, iż:

„​Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana  w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej ustawy.”.

Jest to rekompensata, o której wielu wierzycieli zapomina, a której warto dochodzić od dłużnika. Ma ona zniechęcić do doprowadzania do opóźnień w transakcjach handlowych, jednak jeśli nie będzie dochodzona przez wierzycieli, to swojego celu może nigdy nie spełnić. Warto więc pamiętać o takiej możliwości.

Źródło: http://www.sn.pl/, dział „Orzecznictwo”.

SN o wykonaniu przez sprzedawcę ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży

W dniu 20 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę (III CZP 83/15) w przedmiocie dopuszczalności wykonania przez sprzedawcę ustawowego prawa odstąpienia od umowy nieruchomości wskazanego w art. 491 § 1 k.c. gdy kupujący uiścił jedynie część umówionej ceny, a z zapłatą pozostałej części ceny pozostaje w zwłoce, a nie zachodzą okoliczności przewidziane w art. 493 § 2 k.c.

Sąd Najwyższy w ww. uchwale przyjął, iż:

​”Dopuszczalne jest odstąpienie od umowy wzajemnej ze względu na zwłokę ze spełnieniem części świadczenia podzielnego także wtedy, gdy świadczenie jednej ze stron jest niepodzielne (art. 491 § 1 k.c.).”.

Źródło: http://www.sn.pl/, dział „Orzecznictwo”.

Czym jest sukcesja w firmie rodzinnej?

Na to pytanie oraz wiele innych uzyskałam dziś odpowiedź uczestnicząc w szkoleniu przeznaczonym dla radców prawnych i przeprowadzonym w ramach doskonalenia zawodowego. Szkolenie pt. „Sukcesja w firmie rodzinnej. Wprowadzenie do problematyki tworzenia planu sukcesji w ujęciu prawnym” zostało zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Kolejna część szkolenia nastąpi w późniejszym czasie. Mam nadzieję, że uzyskaną szczegółową wiedzę będę mogła wykorzystać przy świadczeniu pomocy prawnej.

Zmiany w procedurze uzyskiwania ochrony znaków towarowych w Polsce

Dzisiaj miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu regionalnym Urzędu Patentowego RP pt: „Rejestracja znaku jeszcze nigdy nie była tak prosta – przełomowe zmiany w prawie znaków towarowych” organizowanym w Katowicach.

Szkolenie dotyczyło omówienia najnowszych zmian w przepisach ustawy Prawo własności przemysłowej w zakresie reformy systemu rejestracji znaków towarowych, w tym zmian do ustawy wchodzących w życie 1 grudnia 2015 r. i 15 kwietnia 2016 r.

Podczas szkolenia pojawiło się w mojej głowie wiele pomysłów, więc można spodziewać się ciekawych postów na blogu w najbliższym czasie. W szkoleniu wzięłam udział nie tylko ze względu na zainteresowania naukowe, ale i zawodowe, gdyż jak pisałam już wcześniej na blogu – na dniach radcowie prawni nabędą uprawnienia do występowania przed Urzędem Patentowym jako pełnomocnicy w sprawach dokonywania zgłoszeń znaków towarowych oraz utrzymywania ich ochrony w systemie krajowym. Nie ukrywam, że nabycie tych uprawnień bardzo mnie cieszy, ponieważ jak najbardziej interesuję się tą tematyką, a praca nad tymi zagadnieniami jest dla mnie przyjemnością 🙂

Więcej o tym szkoleniu można przeczytać tutaj:

http://www.uprp.pl/szkolenia-regionalne-pt-rejestracja-znaku-jeszcze-nigdy-nie-byla-tak-prosta-przelomowe-zmiany-w-prawie-znakow-towarowych/Lead02,58,14226,7,index,pl,text/

O zmianach w procedurze uzyskiwania ochrony znaków towarowych w systemie krajowym napiszę jeszcze – ale dłużej i bardziej szczegółowo, ponieważ tak ważny temat nie powinien umknąć uwadze żadnemu przedsiębiorcy i osobie zainteresowanej problematyką znaków towarowych.