Przeniesienie praw majątkowych autorskich a przejście własności egzemplarza utworu

Drodzy Czytelnicy, w dzisiejszym wpisie powracam do problematyki prawa autorskiego, którą powinni znać nie tylko artyści, pisarze, malarze, graficy, autorzy artykułów, czy blogów, ale właściwie wszyscy, którzy kiedyś mogą zetknąć się z problemem przeniesienia praw majątkowych autorskich.

Jest kilka zasad dotyczących przeniesienia praw majątkowych autorskich, ale dzisiaj zwracam uwagę na jedną. Otóż trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 52 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych co do zasady przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu.

Dlaczego co do zasady? Dlatego, że ta zasada ma zastosowanie, gdy umowa nie stanowi inaczej. A w przeważającej mierze umowa nie stanowi inaczej i stosuje się rozwiązania ustawowe.

Można to zobrazować na następującym przykładzie – ktoś kupił w księgarni poradnik o zdrowiu, w tym przypadku przechodzi na kupującego własność egzemplarza utworu, ale prawa majątkowe autorskie pozostają przy właścicielu tych praw (najczęściej przy wydawnictwie, autorze, w zależności od ustaleń przyjętych między tymi osobami w umowie wydawniczej). Tak samo przeniesienie własności egzemplarza pliku elektronicznego na inną osobę nie powoduje przejścia praw majątkowych autorskich do utworu ujętego w tym pliku.

Ustawa zawiera też lustrzane rozwiązanie w sytuacji, gdy w umowie znajdziemy tylko postanowienia odnośnie przejścia praw majątkowych autorskich. Wtedy samo przejście praw majątkowych autorskich nie powoduje przeniesienia na nabywcę własności egzemplarza utworu (jeżeli oczywiście umowa nie stanowi inaczej).

Odpowiednia redakcja postanowień umowy przenoszącej prawa majątkowe autorskie pozwoli na uniknięcie wielu problemów. Mamy pewne rozwiązania ustawowe, które rozstrzygają te problemy, ale brak świadomości możliwości ich zaistnienia może prowadzić do zbędnych problemów związanych z ustaleniem komu i co przysługuje w danym stanie faktycznym. A jak nabywcy nie przysługują prawa majątkowe autorskie, a ten z nich korzysta bez zgody twórcy, to dochodzi do naruszenia praw majątkowych autorskich, a to wiąże się z odpowiedzialnością prawną i może wiele kosztować.

 

Zmiany w prawie prasowym coraz bliżej

Drogi Czytelniku, nie tak dawno jak 3 miesiące temu pisałam o projekcie zmian w prawie prasowym (post możesz przeczytać tutaj). Prace trwają nadal, jednak są już na dalszym stadium. Cały proces legislacyjny można śledzić tutaj).

Dlaczego proponowane zmiany są tak istotne? Chociażby z tego względu, że obecnie obowiązujące przepisy w zakresie autoryzacji nie są zgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka.

W 2011 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Wizerkaniuk przeciwko Polsce (skarga nr 18990/05), który dotyczył zarzutu naruszenia przepisu art. 10 Konwencji i odnosił się krytycznie do autoryzacji uregulowanej w ustawie prawo prasowe. Więcej o tym wyroku można przeczytać np. tutaj.

Czekam dalej na ostateczną treść ustawy nowelizacyjnej.

Nowy, odrębny blog o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów…

Drogi Czytelniku, dzisiaj będzie krótko i treściwie, w końcu za chwilę mamy weekend 🙂

Już wcześniej postanowiłam rozpocząć tworzenie nowego bloga o dość szczegółowej tematyce, a mianowicie odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów.

Więcej wpisów na ten temat nie mam zamiaru publikować na „starym” blogu. Tutaj możesz wkrótce spodziewać się nowych wpisów dotyczących prawa rodzinnego oraz prawa procesowego, ponieważ praktyka sądowa dostarczyła mi kilka tematów, o których warto napisać 😉

W końcu udało mi się założyć nowego bloga dotyczącego problematyki odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów. Wszystko na ten temat w jednym miejscu. Zapraszam do jego lektury tutaj. Daj mi jednak czas, a obiecuję, że wpisów będzie coraz więcej.

Nowe rozporządzenie w sprawie rejestrów prowadzonych przez UPRP

Drogi Czytelniku, od 19 stycznia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie określa m.in. sposób prowadzenia aktualnie 7 rejestrów – rejestru patentowego, rejestru dodatkowych praw ochronnych, rejestru wzorów użytkowych, rejestru wzorów przemysłowych, rejestru znaków towarowych, rejestru oznaczeń geograficznych oraz rejestru topografii układów scalonych.

Rejestry prowadzone są w celu dokonywania wpisów o stanie prawnym udzielonych praw. Do rejestru wpisuje się także m.in. udzielenie licencji na korzystanie ze znaku towarowego, co istotne jest dla licencjobiorcy i osób trzecich.

Obecnie rejestry prowadzone są w formie ksiąg rejestrowych lub w postaci elektronicznej. Każde udzielone przez Urząd Patentowy prawo do patentu, czy znaku towarowego musi zostać wpisane w odpowiednim rejestrze.

Wpisy na blogu styczeń-luty 2017 r.

Drogi Czytelniku, aby zaoszczędzić Twój czas postanowiłam co dwa miesiące robić spis wpisów jakie ukazały się na blogu Kancelarii.

W okresie od stycznia i lutego 2017 r. pisałam o:

1. Wizycie inspektora pracy

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/01/16/wizyta-inspektora-pracy-bez-uprzedzenia/

2. Zmianach w wydawaniu Biuletynu Urzędu Patentowego

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/01/23/zmiany-wydawania-biuletynu-urzedu-patentowego/

3. Postępowaniu dyscyplinarnym policjantów

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/01/30/postepowanie-dyscyplinarne-policjantow/

4. Nowym rozporządzeniu w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/06/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-dokonywania-i-rozpatrywania-zgloszen-znakow-towarowych-obowiazuje-juz-od-grudnia-2016-r/

5. Upadłości konsumenckiej

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/07/upadlosc-konsumencka-sposobem-na-dlugi-uwagi-ogolne/

6. Formie wypowiedzenia umowy

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/15/forma-wypowiedzenia-umowy-ma-znaczenie/

7. Projekcie zmian w prawie prasowym

https://blogmlampart.wordpress.com/2017/02/22/projekt-zmian-prawa-prasowego-w-zakresie-autoryzacji-wypowiedzi/

Życzę udanej lektury. Kolejne wpisy wkrótce.

Projekt zmian prawa prasowego w zakresie autoryzacji wypowiedzi

Drogi Czytelniku, niedawno na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy nowelizującej ustawę Prawo prasowe.

Proponowane zmiany możesz prześledzić tutaj.

Wśród tych zmian najważniejsza to modyfikacja przepisów dotyczących autoryzacji wypowiedzi. Zgodnie z proponowanymi zmianami dziennikarz nie będzie mógł odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana. Wprowadzone mają zostać terminy w jakich powinna nastąpić autoryzacja wypowiedzi.

Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej osoba udzielająca informacji powinna dokonać autoryzacji wypowiedzi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin w przypadku dzienników oraz 3 dni w przypadku czasopism (chyba że strony umówią się inaczej).

Jestem ciekawa jaki będzie ostateczny kształt zmian, jakie zaproponowane zostały do ustawy Prawo prasowe. Będę śledzić sprawę i mam nadzieję napisać o finale procesu legislacyjnego jak tylko będzie to już możliwe.

Gdzie szukać informacji o zarejestrowanych wzorach przemysłowych?

Drogi Czytelniku, jeśli chciałbyś uzyskać ochronę wzoru przemysłowego poprzez rejestrację to musisz wiedzieć, że warto sprawdzić, czy ktoś inny wcześniej nie dokonał rejestracji identycznego lub podobnego wzoru przemysłowego.

W zależności od tego, czy jesteś zainteresowany ochroną swojego wzoru przemysłowego jedynie w Polsce, czy w Unii Europejskiej, czy też w innym kraju poza Unią Europejską możesz przeszukać bazy, w których znajdziesz informacje o zarejestrowanych dotychczas wzorach przemysłowych.

W Polsce z pomocą przychodzi wyszukiwarka wzorów przemysłowych Register Plus. Jest ona dostępna na stronie internetowej Urzędu Patentowego:

http://regservds.uprp.pl/register/regviewer

Tak samo jak Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych, w której dostępne są informacje także o znakach towarowych, czy wynalazkach chronionych patentem.

Czytelniku, w przypadku, gdy interesuje Cię szerszy obszar terytorialny ochrony to warto przejrzeć bazy danych dostępne na stronie EUIPO, czyli Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, w którym to urzędzie można uzyskać ochronę wzoru w Unii Europejskiej. Informacje o wzorach zarejestrowanych w Unii Europejskiej można wyszukiwać w bazie eSearch plus dostępnej na stronie internetowej EUIPO:

https://euipo.europa.eu/eSearch/

Nie są to jedyne możliwości wyszukiwania chronionych wzorów przemysłowych. Można jeszcze poszukiwać wzorów w DesignView, centralnej bazie danych służącej do wyszukiwania wzorów w Unii Europejskiej oraz poza nią. Baza ta opiera się na danych pochodzących z rejestrów uczestniczących urzędów, EUIPO oraz WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej). Baza ta dostępna jest tutaj:

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome

Od niedawna, ponieważ dopiero od 31 października 2016 r. w wyszukiwarce DesignView dostępne są także dane dotyczące afrykańskich wzorów przemysłowych, co wynika z tego, że do tego systemu przystąpiła Afrykańska Regionalna Organizacja Własności Intelektualnej (ARIPO).

Można również wyszukiwać wzory przemysłowe chronione na świecie w bazie Hague Express (Hague Express Database) dostępnej na stronie internetowej WIPO:

http://www.wipo.int/designdb/hague/en/

Czytelniku, możliwości jest wiele 🙂 Warto sprawdzić takie bazy przed zgłoszeniem wzoru przemysłowego do ochrony. Ułatwi to na pewno uzyskanie ochrony.

 

Reprezentacja przed EUIPO w sprawach znaków towarowych UE

Drogi Czytelniku, jak już niejednokrotnie wspominałam w swoich wpisach na blogu to właśnie prawo własności intelektualnej jest jedną z tych dziedzin prawa, którą najbardziej lubię zajmować się zawodowo i naukowo. Bardzo cieszę się, że przed radcami prawnymi zostały nie tak dawno temu otwarte nowe drogi działania i reprezentacji klientów.

Jedną z tych możliwości jest – od 30 listopada 2015 r. – występowanie w roli pełnomocnika w sprawach związanych ze zgłaszaniem znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP w celu uzyskania wyłącznej ochrony. Pisałam o tym tutaj 🙂

Znaki towarowe, jak wiadomo, mogą podlegać wyłącznej ochronie także w Unii Europejskiej jako tzw. unijne znaki towarowe (czy znaki towarowe Unii Europejskiej). Również tutaj radcowie prawni obok rzeczników patentowych mogą obecnie zgłaszać znaki towarowe, co związane jest z przyznaniem nowych uprawnień dla radców prawnych w zakresie ochrony znaków towarowych.

Nie pisałam o tym wcześniej, ponieważ wiele działo się w życiu zawodowym i prywatnym. W celu dalszego pogłębiania wiedzy uczestniczyłam w kilku szkoleniach w ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych. Zrobiłam coś jeszcze bardziej obecnie dla mnie ważnego – podjęłam czynności zmierzające do wpisu mnie na listę zawodowych pełnomocników ds. znaków towarowych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawny Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego ds. Znaków Towarowych i Wzorów w Alicante). Uprawniona jestem do posługiwania się tytułem „European Trade Mark Attorney”.

Uzyskanie takiego wpisu oznacza, że mogę występować jako zawodowy pełnomocnik przed tym Urzędem w sprawach ochrony znaków towarowych, zarówno w postępowaniach dotyczących zgłoszeń, jak i sprzeciwowym, czy związanym z unieważnieniem prawa do znaku.

Moje dane potwierdzające wpis na ww. listę dostępne są w wyszukiwarce eSearch plus dostępne na stronie internetowej EUIPO 🙂

Warto pamiętać o prawach zależnych

Dzisiaj kilka słów o opracowaniu cudzego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawiera m.in. regulację prawną dotyczącą właśnie takiego zagadnienia. Takim opracowaniem może być w szczególności tłumaczenie, przeróbka, czy adaptacja. Pisałam już wcześniej o pojęciu utworu zależnego.
Opracowanie cudzego utworu jest także przedmiotem prawa autorskiego i korzysta z ochrony prawnoautorskiej (oczywiście gdy spełnia wymogi przewidziane ustawą dla uznania danego dzieła za utwór w rozumieniu prawa autorskiego). Samo stworzenie opracowania nie oznacza jednak niestety, że można nim w pełni swobodnie rozporządzać i z niego korzystać. Jeżeli autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego nie wygasły, to rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego. Brak takiej zgody powoduje naruszenie autorskich praw majątkowych twórcy utworu pierwotnego i wiąże się z odpowiedzialnością prawną.
Warto o tym pamiętać przykładowo w przypadku zawierania umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do jakiegoś projektu, czy w przypadku tworzenia opracowania czyjegoś utworu. Gdy w takiej umowie brakować będzie odpowiednich postanowień dotyczących możliwości wykonywania praw zależnych, to nie będzie możliwe korzystanie z dokonanych modyfikacji takiego projektu bez zgody twórcy projektu. A po co mieć problemy z całkiem dobrym projektem… wystarczy zadbać o to co istotne w umowie. Tak samo będzie z możliwością rozporządzania i korzystania z wykonanego opracowania czyjegoś utworu, gdy zabraknie na to zezwolenia twórcy utworu.

Podziękowania

Drodzy Czytelnicy,

dokładnie wczoraj minęły 3 lata od założenia mojej kancelarii. W ciągu tych lat wydarzyło się wiele – m.in. pojawiła się spora ilość interesujących spraw i zagadnień prawnych do rozwiązania, od tych najbardziej typowych do tych nietypowych, które tym bardziej dają satysfakcję i siłę do dalszego działania oraz rozwoju działalności.

Serdecznie chcę podziękować w tym miejscu za okazane dotychczas zaufanie i współpracę! 🙂

Pierwszy post na blogu został opublikowany 3 listopada 2014 r. Jest to data umowna, ponieważ wcześniej „wpisy” umieszczane były bezpośrednio na stronie kancelarii, a następnie na blog tylko przeniesione.

Niestety wczoraj nie zdążyłam napisać tego wpisu, gdyż w ramach „świętowania” rocznicy założenia kancelarii pobiegłam w półmaratonie w ramach 7 Festiwalu Biegowego w Krynicy.