Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej w zakresie przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych weszła w życie – aktualizacja

Drodzy Czytelnicy,

chociaż emocje po wczorajszym udanym starcie w Gdynia Półmaraton 2019 jeszcze nie opadły, to śpieszę z przypomnieniem, że w dniu 16 marca 2019 r. weszła w życie długo wyczekiwana ustawa zmieniająca przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej w zakresie ochrony znaków towarowych.

Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej została ogłoszona 15 marca 2019 r. i zgodnie z przepisami końcowymi weszła w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

O tej nowelizacji i całej drodze legislacyjnej z nią związanej pisałam już wcześniej na blogu:

Nowelizacja wprowadziła kilka istotnych zmian i odbiega w pewien sposób od pierwotnych założeń projektu, dlatego w najbliższym czasie na blogu zostanie opublikowany artykuł wskazujący na najważniejsze zmiany mające znaczenie dla osób chcących zarejestrować swój znak towarowy, jak i tych, których znaki towarowe korzystają już z ochrony prawem wyłącznym.

Ustawa, jak wynika z dyrektywy unijnej harmonizującej przepisy państw członkowskich UE w przedmiocie ochrony znaków towarowych, powinna zacząć obowiązywać w Polsce od 14 stycznia 2019 r.

notebook-2386034_1920

Photo from pixabay.

Reklamy

A na blogu prawniczym napiszę o…

Drodzy Czytelnicy,

Ostatnio przeglądając swój blog prawniczy zauważyłam, że wiele razy w niektórych postach pisałam o tym, że więcej o danej sprawie zostanie napisane później.

I jaki jest efekt?

Oczywiście rzadko kontynuowałam wpisy, co wynikało nie z pustych obietnic, ale zaginięcia przeze mnie w czasoprzestrzeni obowiązków zawodowych, prywatnych i naukowych.

Najwyższy czas nadrobić zaległości 🙂

Idzie wiosna, więc lekki lifting bloga nie zaszkodzi.

Co się zmienia?

Na blogu pojawią się wpisy w nowych kategoriach, które mają ułatwić Czytelnikom poruszanie się w treści bloga prawniczego i ułatwić znalezienie interesujących wpisów.

Na razie wszystkie dotychczasowe wpisy zostały podzielone na główne kategorie:

Dodane zostały nowe podkategorie np.:

Powyższe kategorie to również wskazanie niektórych z moich głównych obszarów praktyki zawodowej. Kolejne lata doświadczeń zawodowych oraz ciągłe doskonalenie zawodowe pozwoliły mi na wyszczególnienie tych specjalizacji. Jako radca prawny mogę podjąć się prowadzenia sprawy przed sądem, jak i pomóc na drodze przedsądowej. Mogę występować też przed Urzędem Patentowym oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w sprawach ochrony znaków towarowych.

W przypadku każdego wpisu będę starała się także dodawać linki do już istniejących wpisów, tak aby nawigacja w treści bloga była łatwiejsza. Wszystko oczywiście w swoim czasie.

Każdy z wpisów będzie realizowany w ramach proponowanej przeze mnie inicjatywy #wiemwiecejoprawie

Zapraszam do czytania bloga prawniczego i kontynuacji rozmów w komentarzach.

Marta Lampart, radca prawny

AKTUALIZACJA – ZMIANA USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Drodzy Czytelnicy, uprzejmie informuję, że nadal trwają prace legislacyjne związane ze zmianą ustawy Prawo własności przemysłowej w zakresie implementacji do polskiego porządku prawnego rozwiązań unijnych w przedmiocie ochrony znaków towarowych. Nie jest to dobra sytuacja, ponieważ nowelizacja ustawy powinna obowiązywać już od 14 stycznia 2019 r. Tymczasem prace nad projektem ustawy nadal są w toku.

Pisałam o potrzebie nowelizacji we wcześniejszych wpisach na blogu.

Obecnie tekst projektu ustawy nowelizującej wrócił po poprawkach Senatu do Sejmu (druk 3107). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Sejmu i Senatu. Ostatni tekst ustawy również dostępny jest na stronie internetowej Sejmu.

Nadal czekamy!

typewriter-801921_1920

Photo by Free-Photos on pixabay.com

Nadal czekamy na nowelizację ustawy Prawo własności przemysłowej

Drodzy Czytelnicy,

z dużym zainteresowaniem śledzę losy projektowanej nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej w zakresie znaków towarowych. Do 14 stycznia 2019 r., Polska jako jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, miała wdrożyć do przepisów krajowych rozwiązania wynikające z dyrektywy unijnej nr 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Pisałam o tym wcześniej na blogu.

Dzisiaj jest 15 stycznia 2019 r. i na jakim etapie znajduje się projektowana nowelizacja?

Sam proces legislacyjny przed skierowaniem do Sejmu można śledzić tutaj. Natomiast informacje o tym co dzieje się obecnie z tym projektem dostępne sa na stronie internetowej Sejmu (druk 3107). Jak widać nastąpiło dopiero I czytanie projektu. Należy jeszcze zwrócić uwagę, że ustawa, zgodnie z założeniem twórców projektu, miała zacząć obowiązywać od 14 stycznia 2019 r., co z oczywistego względu nie jest aktualnie możliwe. Mam nadzieję, że wkrótce nowe przepisy wejdą w życie.

 

 

Wpisy na blogu w 2018 r.

Drodzy Czytelnicy,

w najbliższym czasie na blogu opublikuję nowe wpisy. Tym razem jednak chciałabym zachęcić do zapoznania się z podsumowaniem wpisów z 2018 r.

W ubiegłym roku pisałam o:

I. prawie autorskim:

II. prawie znaków towarowych:

III. prawie prasowym:

IV. prawie rodzinnym:

V. prawie gospodarczym:

VI. prawie cywilnym:

 

Serdecznie zapraszam do lektury przy porannej kawie… (i nie tylko).

Przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy na inny podmiot

Drodzy Czytelnicy,

Przepisy polskie, jak i unijne, przewidują możliwość przeniesienia prawa wyłącznego udzielonego na znak towarowy zgłoszony we właściwym urzędzie ds. ochrony własności przemysłowej.

Tej tematyce poświęciłam swój ostatni artykuł pt. „Przeniesienie prawa wyłącznego do znaku towarowego. Polskie i unijne przepisy w tym zakresie„, który został opublikowany w numerze 11 (188) 2018 Biuletynu EURO INFO wydawanym przez Sieć Enterprise Europe Network przy PARP. Zapraszam do lektury.

 

Ułatwienia dla osób niewidomych lub z innymi niepełnosprawnościami – nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Drodzy Czytelnicy,

w dniu 28 grudnia 2018 r. weszły w życie zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nowelizacja tej ustawy jest podyktowana wdrożeniem do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, a także Traktatem z Marrakeszu.

W wyniku modyfikacji przepisów ustawy wprowadzono nowe pkt 18-20 do art. 6 ust. 1 określające pojęcie beneficjenta, upoważnionego podmiotu oraz kopii utworu w dostępnym formacie. Zgodnie z wprowadzoną definicją beneficjentem (pkt 18) niezależnie od jakichkolwiek innych dysfunkcji jest osoba:

a) niewidoma lub
b) z dysfunkcją narządu wzroku niepoddającą się korekcji w takim stopniu, aby sprawność wzroku tej osoby stała się zasadniczo równoważna ze sprawnością wzroku osoby bez takiej dysfunkcji, i która w związku z tym nie jest w stanie czytać utworów wyrażonych słowem pisanym w zasadniczo takim samym stopniu,
jak osoba bez takiej dysfunkcji, lub
c) z ograniczoną zdolnością postrzegania lub czytania, która w związku z tym nie jest w stanie czytać utworów wyrażonych słowem pisanym w zasadniczo takim samym stopniu, jak osoba bez takiej dysfunkcji, lub
d) która ze względu na inną dysfunkcję fizyczną nie jest w stanie trzymać książki lub posługiwać się nią lub też skupić wzroku lub poruszać oczami w stopniu umożliwiającym normalne czytanie

Z kolei upoważnionym podmiotem jest:

jednostka sektora finansów publicznych, instytucja oświatowa, uczelnia lub niedziałająca w celu osiągnięcia zysku organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego, która w ramach swoich statutowych zadań prowadzi działania na rzecz beneficjentów w zakresie edukacji, szkoleń, czytania adaptacyjnego lub dostępu do informacji

Kopią utworu w dostępnym formacie jest natomiast kopia powstała w wyniku działania niezbędnego w celu zapewnienia beneficjentowi równie skutecznego i wygodnego dostępu do utworu jak ten, z którego korzysta osoba bez dysfunkcji określonych w definicji beneficjenta, a także sporządzona z tej kopii.

Do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadzono także przepisy dotyczące dozwolonego użytku na rzecz beneficjentów (art. 35a – art. 35e), okręślające szczegółowe zasady korzystania i udostępniania utworów dla tych osób. Istotnym jest, iż beneficjent lub osoba działająca w jego imieniu może zwielokrotniać utwory w celu wykonania kopii utworów w dostępnych formatach, a obecnie zostało to jeszcze bardziej ułatwione niż w dotychczasowych rozwiązaniach.

Jednocześnie w systemie unijnym obowiązuje także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1563 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii w dostępnych formatach określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem.