Prawo Unii Europejskiej ma znaczenie

Przegląd dzisiejszej prasy spowodował chęć podzielenia się pewną uwagą, a mianowicie tym, że prawo unijne, w którym uregulowane jest wiele sfer prawa, ma ogromne znaczenie dla sytuacji prawnej osób będących obywatelami Unii Europejskiej. Do ich sytuacji prawnej nie ma zastosowania jedynie prawo krajowe, ale też właśnie unijne. Jest to ważne, gdyż w przypadku, gdy dyrektywa unijna nie została prawidłowo implementowana w terminie do porządku krajowego, osoby indywidualne mogą dochodzić swoich praw powołując się bezpośrednio na przepisy unijne (tak przyjęto m.in. w wyroku w sprawie Ratti, 148/78).

Czytaj dalej

Reklamy

Ogólne bezpieczeństwo produktów w UE

Na gruncie europejskim ogólne bezpieczeństwo produktów zostało uregulowane w dyrektywie nr 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Została ona transponowana do polskiego porządku prawnego w ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów z 2003 r.

W zakresie powyższego zagadnienia został złożony już wniosek w sprawie rozporządzenia, które miałoby zmienić m.in. wyżej wymienioną dyrektywę. Oznacza to, że w nie tak odległym czasie mogą czekać nas zmiany przepisów unijnych regulujących ogólne bezpieczeństwo produktów.

Z tej dyrektywy wynika, że każdy produkt dopuszczony do sprzedaży na rynku wewnętrznym UE musi spełniać ogólne wymagania bezpieczeństwa, o ile nie istnieją przepisy szczegółowe określające wymogi bezpieczeństwa dla danych produktów. Dyrektywa nie ma na pewno zastosowania do produktów z drugiej ręki, dostarczanych jako antyki lub towary wymagające przed ich użyciem naprawy czy renowacji, pod warunkiem, że dostawca wyraźnie informuje o tym odbiorcę.

W dyrektywie tej odnaleźć można definicję produktu bezpiecznego i produktu niebezpiecznego. Dyrektywa przestawia też obowiązki producentów i dystrybutorów, a także procedurę związaną ze stosowaniem systemu wczesnego ostrzegania – RAPEX i wytyczne dotyczące zgłoszeń (odpowiednikiem systemu RAPEX w Polsce jest system HERMES dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

Wprowadzając produkt do sprzedaży na rynku wewnętrznym UE warto wiedzieć jakie obowiązki spoczywają na producencie i jakie wymogi produkt powinien spełniać, aby mógł zostać uznany za produkt bezpieczny. Dyrektywa nr 2001/95/WE to jeden z licznych aktów prawnych, który może mieć zastosowanie do danego produktu, o czym nie należy zapominać.