Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej

Drodzy Czytelnicy,

Na blogu od pewnego czasu nieustanna cisza, co uzasadnione było moją pracą zawodową i innymi czynnościami, jednak ciągle śledzę zmiany jakie mają w niedalekiej przyszłości zostać wprowadzone w ustawie Prawo własności przemysłowej. Pisałam też o części tych zmian wcześniej na blogu Kancelarii: Kolejny projekt zmian ustawy Prawo własności przemysłowej.

Ostatnio szersze moje omówienie tej tematyki zostało opublikowane w Biuletynie Euro Info (nr 183), wydawanym przez PARP. Całość artykułu dostępna jest tutaj:

Biuletyn EURO INFO nr 183 – od strony 8 do 11

Ponadto, nadal wiele dzieje się w przedmiocie nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej. Jest to uzasadnione tym, że Polska jako jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej musi dostosować swoje przepisy krajowe do rozwiązań przyjętych w dyrektywie 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, s. 1) do dnia 14 stycznia 2019 r.

W czerwcu 2018 r. opublikowany został wyodrębniony projekt nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej dotyczący wyłącznie problematyki znaków towarowych. Z całością projektu można zapoznać się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: wyodrębniony projekt Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Więcej na ten temat również wkrótce napiszę.

Reklamy

Życzenia bożonarodzeniowe :)

Wesolych Swiat oraz szczesliwego Nowego Roku _Merry Christmas and a Happy New Year

Życzenia Świąteczne

Drodzy Czytelnicy,

z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę radości, spokoju, czasu spędzonego w rodzinnym gronie oraz wiele uśmiechu, z dala od problemów prawnych 🙂

Forma wypowiedzenia umowy ma znaczenie

Drogi Czytelniku, dzisiaj kilka słów na temat formy wypowiedzenia umowy po zmianach jakie zaszły w przepisach prawa w ciągu ostatnich miesięcy.

Większość ludzi zapewne przyzwyczaiła się do wypowiadania umów w formie pisemnego oświadczenia. Nic w tym dziwnego. Jednak z dniem 8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie formy czynności prawnej, wyróżniając tzw. formę dokumentową. Jest to efekt,a raczej potrzeba dotychczasowej praktyki.

Obecnie do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Natomiast dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Forma dokumentowa ma znaczenie dla wypowiedzenia umowy (oczywiście dla jej zawarcia także). Aktualnie, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenia wymaga zachowania formy dokumentowej, chyba że ustawa lub umowa zastrzega inną formę

Warto więc zwrócić uwagę na „przepisy końcowe” umowy i określenie w niej, że wypowiedzenie umowy (czy rozwiązanie albo odstąpienie) wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wtedy wypowiedzenie, rozwiązanie umowy albo odstąpienie będzie mogło nastąpić tylko w formie pisemnej, aby było ważne. Zwiększa to bezpieczeństwo prawne zawartej umowy.

Życzenia świąteczne

Czytelniku, w tym magicznym czasie życzę Ci wiele spokoju i radości w te Święta Bożego Narodzenia.

15682576_10208040787086766_863735142_o

Zapraszam na kolejne wpisy na blogu po Świętach.

ps. na zdjęciu jest mój pies, szuka już powoli dojścia do prezentów pod choinką 😉

Nowe opłaty związane z ochroną wzorów przemysłowych i znaków towarowych

Drogi Czytelniku, we wrześniu w jednym ze swoich wpisów na blogu wspominałam o tym, że niebawem wejdzie w życie zmiana przepisów rozporządzenia określającego opłaty m.in. związane z ochroną znaków towarowych.

Możesz wrócić do tego wpisu klikając w ten link:

Zapowiedź nowych opłat związanych z ochroną znaków towarowych… 🙂

Tak się złożyło, że już od 14 października 2016 r. obowiązuje zmiana opłat dotyczących ochrony znaków towarowych, a także wzorów przemysłowych i wynalazków. Warto też zwrócić uwagę na przepisy przejściowe rozporządzenia zmieniającego.

W zakresie znaków towarowych wprowadzono nowy system naliczania opłat za zgłoszenie. Obecnie system przewiduje naliczenie opłat w przypadku zgłoszenia w jednej klasie (wcześniej opłata naliczana była za trzy klasy i każdą następną powyżej 3 klas towarów i usług). Również system naliczania opłat za ochronę znaku towarowego uległ zmianie.

To duża zmiana. 

Aktualna lista opłat dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Patentowego. Bez uiszczenia odpowiednich opłat nie jest możliwa ochrona znaków towarowych, czy wzorów przemysłowych. Trzeba więc wiedzieć o tym więcej 🙂

 

 

Dzień Ojca a kontakty ojca z dzieckiem

Witam wszystkich Czytelników w tym szczególnym dniu! Przede wszystkim ojcom życzę wszystkiego najlepszego z okazji ich Święta.

Nie zawsze rodzina żyje razem, jak wiadomo różnie w życiu bywa 🙂 Jeżeli rodzice żyją w rozłączeniu to najczęściej istnieje potrzeba uregulowania kontaktów z dzieckiem na drodze sądowej, jeżeli rodzice nie potrafią dostatecznie porozumieć się w tym zakresie dobrowolnie. Przypominam, że sądowe orzeczenie w sprawie uregulowania kontaktów, jak wynika z orzecznictwa, daje minimalne gwarancje ustalenia kontaktów z dzieckiem w sposób określony w tym orzeczeniu. Czy jednak możliwe są odstępstwa od tego co ustalił sąd? Tak! Jeżeli oboje rodziców zgodzi się na dodatkowe spotkania, czy na dodatkowe telefony, dodatkowe e-maile itp. (w zależności od treści orzeczenia), to nie ma przeszkód aby kontakty były częstsze niż określone w orzeczeniu. Można więcej, ale nie można mniej niż określone w orzeczeniu, co powinno być oczywiste.

Droga Mamo i drogi Tato, nawet jeśli w tym szczególnym dniu – Dniu Ojca – nie zostały ustalone sądownie kontakty osobiste, czy telefoniczne ojca z dzieckiem, to można uczynić odstępstwo od orzeczenia sądowego i pozwolić na spotkanie z dzieckiem lub wykonanie telefonu. Dlaczego warto? Dlatego, że takie spotkania, czy telefony właśnie w tym szczególnym dniu budują jeszcze bardziej więź rodzicielską i są korzystne dla dobra dziecka. Warto wzajemne uprzedzenia „schować do kieszeni”. Ponadto, po prostu jest to miłe i dla dziecka i dla ojca 🙂 Poza tym, jeśli w tym dniu większość dzieci składa życzenia swoim tatusiom, to czy warto pozbawiać tego prawa dzieci, które nie mieszkają z ojcem w wyniku życia w rozłączeniu i takiego uregulowania sytuacji rodzinnej przez sąd? Drodzy rodzice, warto sobie szczerze na to pytanie odpowiedzieć.

Wątpliwości w zakresie ochrony kostki Rubika

Pisałam wcześniej o interesującym orzeczeniu dotyczącym rejestracji kostki Rubika jako znaku towarowego. Możesz przeczytać o tym tutaj .

Sprawa rozstrzygnięcia zagadnienia możliwości rejestracji kostki Rubika jest nadal w toku. Obecnie Rzecznik Generalny TS UE wydał opinię w tej sprawie. Jak wynika z komunikatu prasowego nr 52/16 z dnia 25 maja 2016 r. zdaniem Rzecznika należy stwierdzić nieważność unijnego znaku towarowego przedstawiającego kształt kostki Rubika. Rzecznik Generalny przedstawia szereg argumentów na poparcie swojego poglądu, które zostały streszczone w ww. komunikacie dostępnym tutaj .

Ważne jest natomiast jak Trybunał odniesie się do tej opinii wydając orzeczenie w sprawie. Trzeba jeszcze trochę poczekać… ale na pewno będzie to interesujące rozstrzygnięcie.

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Uwaga przedsiębiorcy! 19 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

Z uzasadnienia ustawy nowelizującej wynika, że celem wprowadzenia nowych przepisów było uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG, uproszczenie i ujednolicenie zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEIDG, poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG, ograniczenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej, ułatwienie w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, umożliwienie „rezygnacji” z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz rozwiązanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w części dotyczącej dokonywania wpisów do CEIDG.

W zakresie ułatwienia w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG należy zwrócić uwagę na nowo dodany art. 33a ustawy, z którego wynika, że minister właściwy do spraw gospodarki doręcza pisma, przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG, wyłącznie na adres do doręczeń podany we wpisie do CEIDG. Ponadto, jeżeli przedsiębiorca nie dokona zmiany wpisu do CEIDG w przypadku zmiany adresu do doręczeń, to doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (jednak wezwanie, o którym napisałam poniżej, obejmujące swoją treścią żądanie dokonania zmiany wpisy do CEIDG w zakresie adresu do doręczeń, doręcza się na adres zamieszkania przedsiębiorcy i adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, jeżeli są inne niż adres do doręczeń).

Zmiany w ustawie dotyczą też posiadania przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG. Jeżeli minister właściwy do spraw gospodarki poweźmie informację o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG (adres określony zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy), to wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Zignorowanie takiego wezwania jest bardzo niekorzystne dla przedsiębiorcy, bowiem może zakończyć się wydaniem decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy w CEIDG. Zmiana ta ma na celu ograniczenie wpisów do CEIDG fikcyjnych, czy fałszywych danych dotyczących adresu przedsiębiorcy.

Dodatkowo! Z przepisów ustawy nowelizującej wynika, że w przypadku gdy wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL to przedsiębiorca powinien uzupełnić wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej (czyli do 2 lat od dnia 19.05.2016 r.). To ważne, że gdyż po upływie tego terminu CEIDG wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.
Przedsiębiorcy powinni więc zadbać o takie formalności, aby nie tracić czasu na problemy „administracyjne” w przyszłości. W przypadku wątpliwości służę pomocą.

Radosnych Świąt Wielkanocnych…

Życzę wszystkim Czytelnikom mojego bloga radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych spokoju i ciepła:)

radca prawny Marta Lampart

12241485_10206022443109428_4796081213311368644_n