Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej w zakresie przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych weszła w życie – aktualizacja

Drodzy Czytelnicy,

chociaż emocje po wczorajszym udanym starcie w Gdynia Półmaraton 2019 jeszcze nie opadły, to śpieszę z przypomnieniem, że w dniu 16 marca 2019 r. weszła w życie długo wyczekiwana ustawa zmieniająca przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej w zakresie ochrony znaków towarowych.

Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej została ogłoszona 15 marca 2019 r. i zgodnie z przepisami końcowymi weszła w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

O tej nowelizacji i całej drodze legislacyjnej z nią związanej pisałam już wcześniej na blogu:

Nowelizacja wprowadziła kilka istotnych zmian i odbiega w pewien sposób od pierwotnych założeń projektu, dlatego w najbliższym czasie na blogu zostanie opublikowany artykuł wskazujący na najważniejsze zmiany mające znaczenie dla osób chcących zarejestrować swój znak towarowy, jak i tych, których znaki towarowe korzystają już z ochrony prawem wyłącznym.

Ustawa, jak wynika z dyrektywy unijnej harmonizującej przepisy państw członkowskich UE w przedmiocie ochrony znaków towarowych, powinna zacząć obowiązywać w Polsce od 14 stycznia 2019 r.

notebook-2386034_1920

Photo from pixabay.

Wpisy na blogu w okresie styczeń-luty 2019 r.

Drodzy Czytelnicy,

poniżej wskazuję na wpisy, jakie zostały opublikowane na blogu w okresie styczeń-luty 2019 r.

Zapraszam do zapoznania się z nimi i przypomnienia ich treści.

Na blogu napisałam na temat:

Dla ułatwienia zamieszczam też e-book z wszystkimi wyżej wymienionymi wpisami – do pobrania i przeczytania w wolnej chwili.

WPISY NA BLOGU NOTATNIK RADCY PRAWNEGO – STYCZEŃ/LUTY 2019 R. – POBIERZ E-BOOK

Skutki braku rozwodu pomimo faktycznego zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego

Drodzy Czytelnicy,

dzisiaj odpowiem na kilka wątpliwości z zakresu spraw rodzinnych, a mianowicie z zakresu tematyki rozwodu. W praktyce często mają miejsce sytuacje, w których małżonkowie nadal formalnie pozostają w związku małżeńskim chociaż doszło do faktycznie do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Jakie skutki prawne rodzi taki stan faktyczny, tj. brak orzeczonego sądownie rozwodu?

Może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale pozostawanie formalnie w związku małżeńskim ma prawnie doniosłe znaczenie.

Oto kilka przykładów:

– nadal istnieje między małżonkami ustawowy ustrój wspólności majątkowej, tj. każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty, ale także istnieje majątek wspólny (o ile małżonkowie nie pozostają w separacji orzeczonej przez sąd lub nie istnieje między nimi rozdzielność majątkowa),

– nadal – w przypadku śmierci małżonka – powstaje skutek w postaci dziedziczenia po zmarłym małżonku,

– nadal istnieje domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki określone w art. 62 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – z przepisu tego wynika domniemanie, zgodnie z którym:

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

To główne skutki prawne pozostawania w takiej sytuacji faktycznej… wspomnieć jeszcze można o obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Brzmi jak science fiction? Niestety nie 😉 Można tych skutków uniknąć oczywiście decydując się na rozwód lub chociaż idąc w kierunku orzeczenia separacji przez sąd.

Warto w tych sprawach wszystko właściwie uregulować, tak aby proces sądowy w sprawie rozwodu lub separacji nie był wydłużony w czasie dla obu małżonków. Gdy dochodzi do tego kwestia władzy rodzicielskiej, czy kontaktów z dziećmi, to można ustalić szczegóły w porozumieniu wychowawczym, który zostanie następnie przedstawiony sądowi do akceptacji mając na uwadze dobro wspólnych dzieci.

 

#sprawyrodzinne #rozwod #separacja #radcaprawnykrakow #prawo #wiemwiecejoprawie

 

 

 

Potrącenie wierzytelności – kiedy jest skuteczne?

Drodzy Czytelnicy,

często w praktyce okazuje się, że dwie osoby są względem siebie dłużnikami i wierzycielami, zwłaszcza w obrocie gospodarczym, życie pisze różne scenariusze.

Na kilka pytań związanych z tą problematyką odpowiadam poniżej:

Co można zrobić w takiej sytuacji?

Można dokonać tzw. potrącenia i nie chodzi tutaj o potrącenie kogoś, a raczej czegoś, ponieważ chodzi o potrącenie wierzytelności.

Przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają potrącenie wierzytelności gdy:

  • dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami
  • przedmiotem wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku
  • obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym
  • co do zasady werzytelności nie są przedawnione (jednak w tym zakresie istnieje wyjątek, o czym napisałam w dalszej części postu).

Jaki jest skutek potrącenia wierzytelności? 

Obie wierzytelności ulegają wzajemnemu umorzeniu do wysokości wierzytelności niższej.

W jaki sposób można dokonać potrącenia?

Nie jest to trudne, ponieważ wymaga złożenia jednostronnego oświadczenia drugiej stronie. Oświadczenie to ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.  Ważne, aby jednostronne oświadczenie o potrąceniu dotarło do drugiej strony. Natomiast, aby skutecznie dokonać potrącenia należy spełnić wszystkie przesłanki do tego wymagane.

Częstym błędem popełnianym w praktyce jest brak dochowania wymogu wymagalności wierzytelności. Na ten temat wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy w swoim dotychczasowym orzecznictwie. W jednym z nowszych orzeczeń przyjął, że w przypadku zobowiązania bezterminowego, jakim jest np. zapłata kary umownej, samo przedstawienie wierzytelności do potrącenia nie zawiera w sobie jednocześnie elementu wezwania dłużnika do zapłaty, dlatego że zastosowanie takiego skrótu prawnego nie znajduje usprawiedliwienia w ustawie (polecam w tym zakresie zapoznanie się z całym wywodem Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 16 grudnia 2015 r., sygn. akt: IV CSK 141/15). Dla spełnienia wymogu wymagalności wierzytelności konieczne jest więc dokonanie wezwania dłużnika do zapłaty.

Czy każda wierzytelność może zostać potrącona? 

Niestety nie zawsze możliwe jest dokonanie potrącenia wierzytelności, a to ze wględu np. na to, że nie każda wierzytelność nadaje się do potrącenia. Kodeks cywilny wskazuje na kilka przypadków jakie wierzytelności nie mogą być umorzone przez potrącienie.

Są to:

  • wierzytelności nieulegające zajęciu,
  • wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania,
  • wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych,
  • wierzytelnosci, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne.

Czy można dokonać potrącenia wierzytelności przedawnionej? 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wierzytelność, która jest przedawniona, może być potrącona, jeżeli w chwili, gdy potrącienie stało się możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło.

Kiedy zatem potrącenie wierzytelności jest skuteczne? Gdy zostały spełnione wszystkie przesłanki do dokonania potrącenia. Brak zachowania któregokolwiek z tych wymogów powoduje, że potrącenie jest nieskuteczne.

coffee-1128140_1920

Photo from pixabay.

A na blogu prawniczym napiszę o…

Drodzy Czytelnicy,

Ostatnio przeglądając swój blog prawniczy zauważyłam, że wiele razy w niektórych postach pisałam o tym, że więcej o danej sprawie zostanie napisane później.

I jaki jest efekt?

Oczywiście rzadko kontynuowałam wpisy, co wynikało nie z pustych obietnic, ale zaginięcia przeze mnie w czasoprzestrzeni obowiązków zawodowych, prywatnych i naukowych.

Najwyższy czas nadrobić zaległości 🙂

Idzie wiosna, więc lekki lifting bloga nie zaszkodzi.

Co się zmienia?

Na blogu pojawią się wpisy w nowych kategoriach, które mają ułatwić Czytelnikom poruszanie się w treści bloga prawniczego i ułatwić znalezienie interesujących wpisów.

Na razie wszystkie dotychczasowe wpisy zostały podzielone na główne kategorie:

Dodane zostały nowe podkategorie np.:

Powyższe kategorie to również wskazanie niektórych z moich głównych obszarów praktyki zawodowej. Kolejne lata doświadczeń zawodowych oraz ciągłe doskonalenie zawodowe pozwoliły mi na wyszczególnienie tych specjalizacji. Jako radca prawny mogę podjąć się prowadzenia sprawy przed sądem, jak i pomóc na drodze przedsądowej. Mogę występować też przed Urzędem Patentowym oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w sprawach ochrony znaków towarowych.

W przypadku każdego wpisu będę starała się także dodawać linki do już istniejących wpisów, tak aby nawigacja w treści bloga była łatwiejsza. Wszystko oczywiście w swoim czasie.

Każdy z wpisów będzie realizowany w ramach proponowanej przeze mnie inicjatywy #wiemwiecejoprawie

Zapraszam do czytania bloga prawniczego i kontynuacji rozmów w komentarzach.

Marta Lampart, radca prawny

AKTUALIZACJA – ZMIANA USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Drodzy Czytelnicy, uprzejmie informuję, że nadal trwają prace legislacyjne związane ze zmianą ustawy Prawo własności przemysłowej w zakresie implementacji do polskiego porządku prawnego rozwiązań unijnych w przedmiocie ochrony znaków towarowych. Nie jest to dobra sytuacja, ponieważ nowelizacja ustawy powinna obowiązywać już od 14 stycznia 2019 r. Tymczasem prace nad projektem ustawy nadal są w toku.

Pisałam o potrzebie nowelizacji we wcześniejszych wpisach na blogu.

Obecnie tekst projektu ustawy nowelizującej wrócił po poprawkach Senatu do Sejmu (druk 3107). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Sejmu i Senatu. Ostatni tekst ustawy również dostępny jest na stronie internetowej Sejmu.

Nadal czekamy!

typewriter-801921_1920

Photo by Free-Photos on pixabay.com

Kontakty babć i dziadków z wnukami

Drodzy Czytelnicy,

z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka przygotowałam krótki e-book na temat możliwości uregulowania kontaktów babć i dziadków z wnukami.

Fragment e-booka poniżej:

… Prawo do kontaktów z dzieckiem nie przysługuje tylko jego rodzicom, ale i dziadkom. O ile sąd nie zakaże kontaktów babci czy dziadka z wnukiem ze względu na dobro dziecka, to nie ma co do zasady przeszkód, aby również dziadkowie mogli realizować te kontakty.

Zapraszam do lektury: POBIERZ E-BOOK: Kontakty babć i dziadków z wnukami.

old-age-360714_1920

Photo by debowscyfoto on pixabay.com.