Potrącenie wierzytelności – kiedy jest skuteczne?

Drodzy Czytelnicy,

często w praktyce okazuje się, że dwie osoby są względem siebie dłużnikami i wierzycielami, zwłaszcza w obrocie gospodarczym, życie pisze różne scenariusze.

Na kilka pytań związanych z tą problematyką odpowiadam poniżej:

Co można zrobić w takiej sytuacji?

Można dokonać tzw. potrącenia i nie chodzi tutaj o potrącenie kogoś, a raczej czegoś, ponieważ chodzi o potrącenie wierzytelności.

Przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają potrącenie wierzytelności gdy:

  • dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami
  • przedmiotem wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku
  • obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym
  • co do zasady werzytelności nie są przedawnione (jednak w tym zakresie istnieje wyjątek, o czym napisałam w dalszej części postu).

Jaki jest skutek potrącenia wierzytelności? 

Obie wierzytelności ulegają wzajemnemu umorzeniu do wysokości wierzytelności niższej.

W jaki sposób można dokonać potrącenia?

Nie jest to trudne, ponieważ wymaga złożenia jednostronnego oświadczenia drugiej stronie. Oświadczenie to ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.  Ważne, aby jednostronne oświadczenie o potrąceniu dotarło do drugiej strony. Natomiast, aby skutecznie dokonać potrącenia należy spełnić wszystkie przesłanki do tego wymagane.

Częstym błędem popełnianym w praktyce jest brak dochowania wymogu wymagalności wierzytelności. Na ten temat wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy w swoim dotychczasowym orzecznictwie. W jednym z nowszych orzeczeń przyjął, że w przypadku zobowiązania bezterminowego, jakim jest np. zapłata kary umownej, samo przedstawienie wierzytelności do potrącenia nie zawiera w sobie jednocześnie elementu wezwania dłużnika do zapłaty, dlatego że zastosowanie takiego skrótu prawnego nie znajduje usprawiedliwienia w ustawie (polecam w tym zakresie zapoznanie się z całym wywodem Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 16 grudnia 2015 r., sygn. akt: IV CSK 141/15). Dla spełnienia wymogu wymagalności wierzytelności konieczne jest więc dokonanie wezwania dłużnika do zapłaty.

Czy każda wierzytelność może zostać potrącona? 

Niestety nie zawsze możliwe jest dokonanie potrącenia wierzytelności, a to ze wględu np. na to, że nie każda wierzytelność nadaje się do potrącenia. Kodeks cywilny wskazuje na kilka przypadków jakie wierzytelności nie mogą być umorzone przez potrącienie.

Są to:

  • wierzytelności nieulegające zajęciu,
  • wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania,
  • wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych,
  • wierzytelnosci, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne.

Czy można dokonać potrącenia wierzytelności przedawnionej? 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wierzytelność, która jest przedawniona, może być potrącona, jeżeli w chwili, gdy potrącienie stało się możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło.

Kiedy zatem potrącenie wierzytelności jest skuteczne? Gdy zostały spełnione wszystkie przesłanki do dokonania potrącenia. Brak zachowania któregokolwiek z tych wymogów powoduje, że potrącenie jest nieskuteczne.

coffee-1128140_1920

Photo from pixabay.

A na blogu prawniczym napiszę o…

Drodzy Czytelnicy,

Ostatnio przeglądając swój blog prawniczy zauważyłam, że wiele razy w niektórych postach pisałam o tym, że więcej o danej sprawie zostanie napisane później.

I jaki jest efekt?

Oczywiście rzadko kontynuowałam wpisy, co wynikało nie z pustych obietnic, ale zaginięcia przeze mnie w czasoprzestrzeni obowiązków zawodowych, prywatnych i naukowych.

Najwyższy czas nadrobić zaległości 🙂

Idzie wiosna, więc lekki lifting bloga nie zaszkodzi.

Co się zmienia?

Na blogu pojawią się wpisy w nowych kategoriach, które mają ułatwić Czytelnikom poruszanie się w treści bloga prawniczego i ułatwić znalezienie interesujących wpisów.

Na razie wszystkie dotychczasowe wpisy zostały podzielone na główne kategorie:

Dodane zostały nowe podkategorie np.:

Powyższe kategorie to również wskazanie niektórych z moich głównych obszarów praktyki zawodowej. Kolejne lata doświadczeń zawodowych oraz ciągłe doskonalenie zawodowe pozwoliły mi na wyszczególnienie tych specjalizacji. Jako radca prawny mogę podjąć się prowadzenia sprawy przed sądem, jak i pomóc na drodze przedsądowej. Mogę występować też przed Urzędem Patentowym oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w sprawach ochrony znaków towarowych.

W przypadku każdego wpisu będę starała się także dodawać linki do już istniejących wpisów, tak aby nawigacja w treści bloga była łatwiejsza. Wszystko oczywiście w swoim czasie.

Każdy z wpisów będzie realizowany w ramach proponowanej przeze mnie inicjatywy #wiemwiecejoprawie

Zapraszam do czytania bloga prawniczego i kontynuacji rozmów w komentarzach.

Marta Lampart, radca prawny

AKTUALIZACJA – ZMIANA USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Drodzy Czytelnicy, uprzejmie informuję, że nadal trwają prace legislacyjne związane ze zmianą ustawy Prawo własności przemysłowej w zakresie implementacji do polskiego porządku prawnego rozwiązań unijnych w przedmiocie ochrony znaków towarowych. Nie jest to dobra sytuacja, ponieważ nowelizacja ustawy powinna obowiązywać już od 14 stycznia 2019 r. Tymczasem prace nad projektem ustawy nadal są w toku.

Pisałam o potrzebie nowelizacji we wcześniejszych wpisach na blogu.

Obecnie tekst projektu ustawy nowelizującej wrócił po poprawkach Senatu do Sejmu (druk 3107). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Sejmu i Senatu. Ostatni tekst ustawy również dostępny jest na stronie internetowej Sejmu.

Nadal czekamy!

typewriter-801921_1920

Photo by Free-Photos on pixabay.com

Kontakty babć i dziadków z wnukami

Drodzy Czytelnicy,

z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka przygotowałam krótki e-book na temat możliwości uregulowania kontaktów babć i dziadków z wnukami.

Fragment e-booka poniżej:

… Prawo do kontaktów z dzieckiem nie przysługuje tylko jego rodzicom, ale i dziadkom. O ile sąd nie zakaże kontaktów babci czy dziadka z wnukiem ze względu na dobro dziecka, to nie ma co do zasady przeszkód, aby również dziadkowie mogli realizować te kontakty.

Zapraszam do lektury: POBIERZ E-BOOK: Kontakty babć i dziadków z wnukami.

old-age-360714_1920

Photo by debowscyfoto on pixabay.com.

Nadal czekamy na nowelizację ustawy Prawo własności przemysłowej

Drodzy Czytelnicy,

z dużym zainteresowaniem śledzę losy projektowanej nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej w zakresie znaków towarowych. Do 14 stycznia 2019 r., Polska jako jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, miała wdrożyć do przepisów krajowych rozwiązania wynikające z dyrektywy unijnej nr 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Pisałam o tym wcześniej na blogu.

Dzisiaj jest 15 stycznia 2019 r. i na jakim etapie znajduje się projektowana nowelizacja?

Sam proces legislacyjny przed skierowaniem do Sejmu można śledzić tutaj. Natomiast informacje o tym co dzieje się obecnie z tym projektem dostępne sa na stronie internetowej Sejmu (druk 3107). Jak widać nastąpiło dopiero I czytanie projektu. Należy jeszcze zwrócić uwagę, że ustawa, zgodnie z założeniem twórców projektu, miała zacząć obowiązywać od 14 stycznia 2019 r., co z oczywistego względu nie jest aktualnie możliwe. Mam nadzieję, że wkrótce nowe przepisy wejdą w życie.

 

 

Wpisy na blogu w 2018 r.

Drodzy Czytelnicy,

w najbliższym czasie na blogu opublikuję nowe wpisy. Tym razem jednak chciałabym zachęcić do zapoznania się z podsumowaniem wpisów z 2018 r.

W ubiegłym roku pisałam o:

I. prawie autorskim:

II. prawie znaków towarowych:

III. prawie prasowym:

IV. prawie rodzinnym:

V. prawie gospodarczym:

VI. prawie cywilnym:

 

Serdecznie zapraszam do lektury przy porannej kawie… (i nie tylko).

Przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy na inny podmiot

Drodzy Czytelnicy,

Przepisy polskie, jak i unijne, przewidują możliwość przeniesienia prawa wyłącznego udzielonego na znak towarowy zgłoszony we właściwym urzędzie ds. ochrony własności przemysłowej.

Tej tematyce poświęciłam swój ostatni artykuł pt. „Przeniesienie prawa wyłącznego do znaku towarowego. Polskie i unijne przepisy w tym zakresie„, który został opublikowany w numerze 11 (188) 2018 Biuletynu EURO INFO wydawanym przez Sieć Enterprise Europe Network przy PARP. Zapraszam do lektury.